Remissyttranden

Skattebetalarnas remissyttranden

Skattebetalarnas Förening lämnar återkommande yttranden angående lagförslag, utredningar och betänkanden. Dessa kallas remissyttranden. Nedan kan du läsa och ladda ner våra remissyttranden från år 2021 och framåt. Om du söker ett äldre remissyttrande är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se.

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

Skattebetalarnas förening och Slöseriombudsmannen yttrar sig över den del av betänkandet som handlar om skärpt tjänstemannaansvar. Utredningens slutsats, att tjänstemannaansvaret inte behöver stärkas, är grundat på felaktiga direktiv och en ofullständig analys. En ny utredning behöver genomföras. Den måste ha i uppdrag att se över hela systemet för utkrävande av ansvar från offentliga tjänstemän, med målsättningen att skärpa ansvaret.

 

Läs remissyttrandet

Justerad beräkning av bilförmån (Fi 2020/04374)

Skattebetalarnas Förening avstyrker förslaget till justering av beräkning av bilförmån. Mot bakgrund av de senaste årens kraftigt höjda skatter på fordon och drivmedel kan inte en så stor uppräkning av bilförmån anses vara lämplig, varken för privatpersoner eller svenska företag, särskilt inte mot bakgrund av både den pågående corona-pandemin och behovet av omställning till en grönare fordonsflotta.

Läs remissyttrandet