Skattebetalarnas remissyttranden

Skattebetalarnas Förening lämnar återkommande yttranden angående lagförslag, utredningar och betänkanden. Dessa kallas remissyttranden. Nedan kan du läsa och ladda ner våra remissyttranden från år 2021 och framåt. Om du söker ett äldre remissyttrande är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se.

Foto: Andrii Yalanskyi, mostphotos.com

Skattebetalarnas Förening tillstyrker förslagen i promemorian Fi2023/02676 om att kompensera dem födda 1957 för felaktigt förhöjda skatter under 2023 samt att inför 2026 korrigera tidigare beslutade åldersgränserna för de födda 1959 om förhöjt grundavdrag för att undvika att problemen som uppstått upprepas. Skattebetalarnas Förening vill dock uppmärksamma att det i promemorian saknas förslag för att hantera de felaktigt uttagna arbetsgivaravgifterna för årskullen född 1957 under 2023, samt åtgärder för att förhindra att det felet upprepas för dem födda 1959 år 2026.

Läs remissyttrandet

Justerad beräkning av bilförmån (Fi 2020/04374)

Skattebetalarnas Förening avstyrker förslaget till justering av beräkning av bilförmån. Mot bakgrund av de senaste årens kraftigt höjda skatter på fordon och drivmedel kan inte en så stor uppräkning av bilförmån anses vara lämplig, varken för privatpersoner eller svenska företag, särskilt inte mot bakgrund av både den pågående corona-pandemin och behovet av omställning till en grönare fordonsflotta.

Läs remissyttrandet