§ 1 Ändamål

Skattebetalarnas Förening, SKATTEBETALARNA, är en ideell förening. Föreningen skall verka för

 • sparsamhet och effektivitet i offentlig verksamhet
 • låga och synliga skatter
 • enkel och tydlig skattelagstiftning och
 • rättssäkerhet för de skattskyldiga.

§ 2 Partipolitisk obundenhet

Föreningen är partipolitiskt obunden och verkar självständigt i förhållande till de politiska partierna.

§ 3 Medlemmar och medlemsavgifter

Såväl fysiska som juridiska personer har rätt till medlemskap. Medlem erlägger av årsstämman fastställd avgift. Medlemskap gäller från den 1 i månaden efter den månad då betalning skett. Varje medlem har en röst.

§ 4 Medlemskapets upphörande

Medlemskapet upphör om medlemmen begär utträde eller ej erlagt avgift. Medlem kan uteslutas om denne uppenbart skadat föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen med 2/3 majoritet. Beslutet skall gälla med omedelbar verkan.

§ 5 Stämma

Årsstämma skall avhållas varje år under maj månad. Kallelse till årsstämma skall vara medlemmarna till handa senast den 1 februari det år då stämman skall hållas. Vid årsstämma får endast fråga som väckts i stadgeenlig tid tas upp till beslut. Kallelsen skall innehålla plats och tid för stämman. Dagordning skall vara medlemmarna till handa senast en månad före årsstämman. När styrelsen så beslutar, eller när minst 500 av föreningens medlemmar skriftligen begär det, skall extrastämma avhållas i Stockholm. Kallelse och dagordning till sådan skall vara medlemmarna till handa en månad före stämman. Vid utlysande av extrastämma skall skäl härtill anges. Andra än i dagordningen angivna ärenden får inte tas upp till beslut vid extra stämma. Med att kallelse och dagordning skall vara medlemmarna till handa menas att samtliga medlemmar skall erhålla information härom genom fysiska eller elektroniska brev, eller genom anslag i föreningens tidskrift eller på föreningens hemsida.

§ 6 Föredragningslista

Vid årsstämma skall förekomma:

 • Öppnande av stämman.
 • Fastställande av röstlängd för stämman.
 • Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 • Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
 • Fastställande av föredragningslista för stämman.
 • Godkännande av kallelsen till stämman.
 • Styrelsens och verkställande direktörens berättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 • Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.
 • Val av styrelse.
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • Val av valberedning.
 • Beslut om sammankallande i valberedningen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Övriga förslag från styrelsen.
 • Förslag som inkommit i stadgeenlig tid från föreningsmedlemmar.
 • Avslutande av stämman.

§ 7 Protokoll och röstning

Vid stämman förs protokoll av sekreteraren. Beslut vid stämma fattas med enkel majoritet när annat ej föreskrives av denna stadga. Vid lika röstetal avgör lotten. Votering sker öppet utom vid personval, där sluten votering sker, om någon så begär. Fysisk medlem äger rätt att företräda annan fysisk medlem genom fullmakt. Fullmakt skall tillställas styrelsen senast 7 dagar före stämman. Ingen kan dock företräda mer än en annan medlem. Juridisk person har rätt att rösta på stämman genom att:
1) behörig person att företräda juridisk person själv är närvarande eller
2) sådan behörig person utfärdar fullmakt åt annan fysisk person.
För att juridisk person skall vara behörig att rösta på stämman måste till styrelsen 7 dagar före stämman inkomma ett skriftligt intyg, från firmatecknare, med namn på den person som har rätt att företräda juridisk person på stämman.

§ 8 Valbara

Endast personer som föreslagits på stadgeenligt sätt är valbara.

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt sex övriga ledamöter. I samband med varje årsstämma väljs två ledamöter samt den av ordförande/vice ordförande vars mandatperiod går ut för en tid av tre år. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Avgår styrelseledamot i förtid förrättas i samband med nästa årsstämma fyllnadsval för återstående del av treårsperioden. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning samt utser föreningens verkställande direktör, som handhar den löpande verksamheten enligt styrelsens riktlinjer. Verkställande direktören adjungeras till styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören, dock minst fyra gånger årligen. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande. Beslut kräver enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Styrelsen skall till årsstämma avge berättelse över föreningens förvaltning och verksamhet. Styrelsens ledamöter bör inte vara ledamöter av riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller annan församling med egen beskattningsrätt. Däremot finns inget hinder för medlemskap i partier eller andra organisationer. Kravet är att styrelseledamoten i sitt styrelseuppdrag skall verka självständigt i förhållande till andra intressen och för föreningens bästa.

§ 10 Arbetsutskott

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av tre till fem ledamöter. Styrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Verkställande direktören adjungeras till arbetsutskottet. Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som skall avhandlas i styrelsen. AU sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Vid sammanträden skall protokoll föras. AU:s synpunkter skall anmälas på nästa styrelsesammanträde.

§ 11 Firmateckning

Handling, som utfärdas för föreningen, skall undertecknas med föreningens firma samt underskrivas av firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med annan ledamot. Vid ordförandens bortovaro tecknas föreningens firma av vice ordförande i förening med annan ledamot. Verkställande direktören tecknar föreningens firma i löpande ärenden.

§ 12 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår i enlighet med årsredovisningslagens bestämmelser och årsredovisning upprättas. För granskning av räkenskaperna utses på årsstämma två revisorer, varav åtminstone en auktoriserad, samt personliga suppleanter för dessa. Samtliga för en tid av ett år. Föreningens räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna före den 1 mars. Revisorerna skall till styrelsen avlämna revisionsberättelsen för behandling vid årsstämman. Berättelsen skall innehålla besked om huruvida revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall senast den 15 april vara medlemmarna till handa enligt § 5 sista stycket.

§ 13 Valberedning

Valberedningen består av tre personer. I samband med varje årsstämma väljs en ledamot för en tid av tre år. Avgående valberedningsledamot kan omväljas. Avgår valberedningsledamot i förtid förrättas i samband med nästa årsstämma fyllnadsval för återstående del av treårsperioden. Vid varje årsstämma beslutas också vem av de tre ledamöterna som skall vara sammankallande i valberedningen under det kommande året. Valberedningen skall senast den 15 april lämna sitt förslag till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag skall därefter snarast vara medlemmarna till handa enligt § 5 sista stycket.

§ 14 Förslag till stämma från styrelsen eller enskild medlem

Medlem kan avge förslag rörande föreningens angelägenheter till stämma (motion). Förslag skall, för att bli behandlade på årsstämman, skriftligen tillställas styrelsen senast den 1 mars det år då motionen skall behandlas på årsstämma. Inkomna förslag skall därefter snarast vara föreningens medlemmar tillhanda enligt § 5 sista stycket. Styrelsens yttranden över inkomna motioner samt förslag från styrelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast den 15 april.

§ 15 Förslag till val från enskild medlem

Valbar till styrelsen eller för uppdrag som revisor är utöver valberedningens förslag endast den som föreslagits skriftligen till valberedningen senast den 1 mars det år då valet skall förrättas samt motnominerats skriftligen senast sju dagar efter det att valberedningens förslag presenterats. Den person som föreslås till uppdrag skall vara tillfrågad och det skall framgå av skrivelsen vilket uppdrag förslaget avser. Personen är endast valbar till de uppdrag den ursprungliga nomineringen avser.

§ 16 Ändring av stadgarna

För beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum, av vilka minst en skall vara årsstämma. Förslag till stadgeändringar inför årsstämma skall vara medlemmarna till handa enligt § 5 sista stycket senast den 15 april, inför extrastämma i samband med att kallelse utgår.

§ 17 Upplösning av föreningen

För beslut om föreningens upplösning erfordras 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande årsstämmor. I kallelse inför sådan stämma skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med föreningens tillgångar.