Halva din elräkning består av skatt

Läs mer

Visste du att mer än hälften av en kWh el består av skatt?

Energiskatten är från årsskiftet 34,70 öre per kWh. Förra året flyttade energiskatten per förbrukad kWh från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura eller bytte plats på fakturan om du har en och samma leverantör. Moms tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten alltså!

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Tycker du också att elskatten är alltför hög? Gå med i vårt nätverk!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Fakta om elskatten

 • Avsikten med 1996 års avreglering var att el skulle bli en konkurrenskraftig vara och därigenom billigare. Samtidigt som elpriserna periodvis har sjunkit har dock politikerna passat på att höja skatterna. Bara skattehöjningarna 2017-2019 innebär en årlig kostnadsökning med en tusenlapp för en vanlig villaägare.
 • Moms för den el som förbrukas av hushållen tillkom i samband med skattereformen 1990/91. Då du som konsument betalar moms på elprisets samtliga delar, även på energiskatten, betalar du skatt på skatten.
 • Drygt 50 procent av en förbrukad kWh är ren skatt. Av den totala elkostnaden går cirka 45 procent till staten, cirka 30 procent till elhandelsföretagen och cirka 30 procent till elnätsföretaget.
 • Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten för hushåll närmare fyrdubblats, från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre per kWh, exklusive moms.
 • I juni 2016 slöts en blocköverskridande energiuppgörelse med målet om 100 procent förnyelsebar elproduktion 2040, utan slutdatum för kärnkraften. Den resulterade i en skattehöjning för hushållen i två steg: 3 öre/kWh den 1 juli 2017 och 1,2 öre 2019.
 • Höjningen på drygt 10 procent för hushåll och företag är tänkt att finansiera skattelättnader för kärn- och vattenkraftsbolag som haft lönsamhetsproblem på grund av låga elpriser de senaste åren.
 • Dagens subventioner och skattepålagor innebär att politikerna låter kunderna betala för de kraftslag de gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Vad består elpriset av?

Konsumentens elpris består av: 

 • Elkostnad: den el som du förbrukar och själv kan påverka genom att teckna avtal och välja elhandelsföretag. Här ingår också elcertifikatsavgift.
 • Elnätskostnad: det du betalar för att vara ansluten till elnätet. 
 • Energiskatt: denna ligger från årsskiftet på 34,70 öre per kWh. Förra året flyttade energiskatten per förbrukad kWh från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura (eller bytte plats om du har en och samma leverantör)
 • Moms: tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten, alltså!

Elskattens utveckling genom åren

Elpriset varierar mellan olika kundkategorier, avtal samt mellan stad och landsbygd. Det beror till exempel på olika distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Andra faktorer som påverkar elpriset är mängden el som produceras och efterfrågan. Dessa styrs i sin tur av väder och vind eller om kärnkraftsreaktorer är avstängda för reparationer. Även internationella faktorer inverkar så som bränslepriser och valutakurser samt exporten av el mellan Norden och övriga Europa.

Läs mer om elskatten i vår medlemstidning Sunt Förnuft!

Sofias Skatter 1:18 Elskatten