Skattejuridiska frågor och svar från företag

Här kan du ta del av vanliga skattejuridiska frågor och svar för dig som företagare. Frågorna har ställts av Skattebetalarnas medlemmar till våra jurister. Eftersom gällande regler kan ändras, bör du kontakta juristerna för aktuell rådgivning.

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Är du intresserad av att läsa även vanliga frågor och svar om skattefrågor från privatpersoner?

Frågor från företag

+Solceller på lantbruksenhet – vilket inkomstslag?

Vår fastighet är en lantbruksenhet som inrymmer både jordbruksmark med ekonomibyggnader och en tomt med ett småhus som vi bor i. Vi funderar på att installera solceller på fastigheten och undrar i vilket inkomstslag som inkomsterna från den producerade elen ska tas upp?

Svar: Trots att hela fastigheten har en och samma beteckning i Lantmäteriets fastighetsregister delas den inkomstskatterättsligt upp i en privatbostadsfastighet (småhuset och tomtmarken) och en näringsfastighet (allt som inte hör till småhuset och tomtmarken). Om solcellerna är placerade på den delen som är privatbostadsfastighet ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av kapital. Beskattning sker endast för den del av de sammanlagda inkomsterna från privatbostaden som överstiger 40 000 kronor.
Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, till exempel en ekonomibyggnad, ska inkomsterna från försäljning av el i stället beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Men dessutom ska egenproducerad el som förbrukas i privatbostaden uttagsbeskattas, det vill säga tas upp som inkomst i näringsverksamheten. Samtidigt får avdrag för värdeminskning samt reparation och underhåll göras i näringsverksamheten. Avdrag görs antingen enligtbyggnads- eller inventariereglerna.

+Gränsbelopp och JAU efter dödsfall?

Jag undrar vad som händer med mitt gränsbelopp och min justerade anskaffningsutgift i mitt aktiebolag respektive handelsbolag om jag dör. Går de förlorade eller får de övertas av min arvinge?

Svar: Om en kvalificerad andel i ett fåmansbolag övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade utdelningsutrymme.
För handelsbolag är utgångspunkten att bolaget ska likvideras om en delägare avlider, men det finns flera undantag från detta. Om ett sådant undantag är tillämpligt och en arvinge inträder som bolagsman gäller följande: under förutsättning att den justerade anskaffningsutgiften (JAU) är positiv övertas den av arvingen. Är den justerade anskaffningsutgiften negativ gäller i stället följande: dödsboet ska redovisa en kapitalvinst i inkomstslaget kapital som är lika stor som den negativa justerade anskaffningsutgiften, och arvingens justerade anskaffningsutgift anses sedan vara noll.

+Kvitta bolagets inkomster mot dess aktieförluster?

Jag äger och arbetar i ett fåmansbolag som placerat överskottslikviditet i börsaktier. Bolagets huvudsakliga verksamhet går bra, men börsaktierna har gått ned i värde. Kan det vara smart att sälja aktierna med förlust för att kvitta förlusten mot inkomsterna från huvudverksamheten och på så vis slippa bolagsskatten?

Svar: Ett fåmansbolags kapitalförluster på delägarrätter (exempelvis börsaktier) får endast dras av mot kapitalvinster på delägarrätter. Om bolaget säljer börsaktierna med förlust så kan förlusterna alltså inte kvittas mot bolagets inkomster från dess huvudsakliga verksamhet. Kapitalförluster som på grund av nämnda regel inte får dras av går dock inte upp i rök utan får sparas till framtiden, och dras av mot eventuella kapitalvinster på delägarrätter som uppstår framtida beskattningsår. Någon tidsgräns för hur länge sådana förluster får rullas framåt i tiden finns inte. Fenomenet kallas aktiefållan.

+Högre lön i stället för friskvård?

Jag äger ett företag som har en enda person anställd, och denne har en månadslön på 53 000 kronor. I likhet med sin företrädare har han därutöver rätt till ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år. Personen i fråga avskyr dock alla former av träning och skulle gärna offra friskvårdsbidraget mot en högre lön. Hur mycket pengar i handen blir det för min anställde om jag tar bort friskvårdsbidraget och i stället höjer hans (års-)lön med precis så mycket som krävs för att det totalt sett ska bli kostnadsneutralt för företaget? Personen det gäller bor i Göteborg, är 55 år och är medlem i kyrkan (Annedals församling).

Svar: Till skillnad mot lön ger friskvårdsbidrag inte upphov till några arbetsgivaravgifter. För att det ska bli kostnadsneutralt för företaget att ta bort friskvårdsbidraget och i stället höja bruttolönen ska därför, aningen förenklat, summan av bruttolönehöjningen och de arbetsgivaravgifter som denna föranleder uppgå till 5 000 kronor. Vid arbetsgivaravgifter om 31,42 % kan den kostnadsneutrala bruttolönehöjningen beräknas till 5 000 kronor/1,3142 =3 805 kronor. Till skillnad mot ett friskvårdsbidrag är dock en bruttolönehöjning skattepliktig för den anställde, och om hans årsinkomst är 53 000 kronor x 12 (månader) och årsinkomsten ökar med 3 805 kronor, så ökar hans slutliga skatt (grundad på beräkningen för vad som gäller för inkomstår 2022) med 2 041 kronor. Av bruttolöneökningen på 3 805 kronor återstår då endast 1 764 kronor. Sammanfattningsvis räcker, givet de omständigheter du anger, 5 000 kronor till att din anställde får ett friskvårdsbidrag om 5 000 kronor eller till att han i stället får ungefär 1 750 kronor i handen.

+Hur tolkar man 80 000-kronorsgränsen för momsfri försäljning?

Jag har läst att nystartade företag med en årsomsättning som beräknas li högst 80 000 kronor slipper ta ut moms på sin försäljning. Innebär det att mitt nystartade företag slipper ta ut moms om försäljningen beräknas stanna på 75 000 kronor men att jag blir skyldig att ta ut moms om försäljningen beräknas uppgå till 85 000 kronor, eller hur ska man räkna?

Svar: Inledningsvis ska nämnas att vissa transaktioner, exempelvis export, inte omfattas av skattebefrielsen. Men under förutsättning att något sådant undantag inte är aktuellt gäller följande: ditt företag slipper att ta ut moms på försäljningen om ersättningen inte beräknas uppgå till ett större belopp än
summan av 80 000 kronor och den moms som hade tagits ut på försäljningen
om den inte hade varit skattebefriad på grund av låg omsättning. Om momssatsen för all försäljning är 25 procent innebär det att den totala ersättningen för försäljningen kan uppgå till högst 100 000 kronor. Är den i stället 12 procent kan den totala ersättningen uppgå till 89 600 kronor, och är den 6 procent kan den totala ersättningen uppgå till 84 800 kronor. Ersättning för sådan omsättning som är momsfri i sig, exempelvis sjukvård, ska överhuvud taget inte räknas med.

+Kvitta underskott i näringsverksamhet mot kapitalvinst på näringsfastighet?

Jag har sålt min näringsfastighet och gjort en kapitalvinst om 2 miljoner kronor. I min näringsverksamhet har jag sedan tidigare ett ackumulerat underskott om 3 miljoner kronor. Kan jag kvitta detta underskott mot kapitalvinsten?

Svar: Huvudregeln är att underskott i näringsverksamhet inte får dras av mot
överskott i andra inkomstslag. En fysisk persons kapitalvinst på en näringsfastighet som utgör en kapitaltillgång beskattas i inkomstslaget kapital, och enligt huvudregeln skulle vinsten alltså inte få kvittas mot underskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Situationen i fråga omfattas
emellertid av en särskild bestämmelse som utgör ett avsteg från huvudregeln.
Bestämmelsen innebär att en fysisk person som har ett ackumulerat underskott i näringsverksamheten och som gör en kapitalvinst på en näringsfastighet som utgör en kapitaltillgång inte bara får utan ska dra av underskottet mot kapitalvinsten. Regeln är alltså tvingande. Om underskottet i näringsverksamheten är större än kapitalvinsten kommer den del av underskottet som överstiger kapitalvinsten att finnas kvar och rullas vidare i näringsverksamheten på samma sätt som vanligt.

+Hur mycket lön behöver jag ta ut?

Jag är ensam ägare av ett 3:12-bolag, och de enda som arbetar i bolaget är min hustru och jag själv. Jag har förstått att den som under ett beskattningsår tar ut tillräckligt mycket lön, under det nästföljande beskattningsåret har rätt att
tillgodoräkna sig ett lönebaserat utdelningsutrymme som uppgår till 50
procent av det föregående årets sammanlagda löner i bolaget. Jag blir dock inte riktigt klok på hur man räknar fram hur mycket lön jag måste ta ut för att få tillgodoräkna mig lönebaserat utdelningsutrymme. Kan ni förklara?

Svar: Lönekravet för att under ett visst beskattningsår få tillgodoräkna sig ett lönebaserat utdelningsutrymme är uppfyllt om summan av den kontanta lön som andelsägaren och hans närstående uppburit under det närmast föregående beskattningsåret har uppgått till summan av sex inkomstbasbelopp och fem procent av samtliga löner i bolaget och i eventuella dotterbolag. Det inkomstbasbelopp som åsyftas är det inkomstbasbelopp som gällde för det året då lönerna betalades ut. I helägda fåmansbolag som inte betalar löner till några andra än ägaren och dennes närstående innebär ovanstående att lönekravet är uppfyllt om summan av lönerna som betalats ut uppgår till sex inkomstbasbelopp dividerat med 0,95 ( eller om man så vill: sex inkomstbasbelopp multiplicerat med 1,053).