Frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson.

+Vad innebär ett Skatterättsskydd Privatperson?

I korthet innebär det att du och dina närstående mot en låg årlig avgift kan få hjälp av våra jurister att överklaga ett beslut från Skatteverket om att underkänna deklarationen och påföra ytterligare skatt samt eventuellt skattetillägg. Med närstående menas make/maka, sambo, registrerad partner och hemmavarande barn under 18 år.

Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte skattetvister om inkomster från ett bolag som ägs av dig själv eller någon i din familj, och inte heller om inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet (”enskild firma”). Du som har ett bolag eller en enskild firma kan i stället teckna Skatterättsskydd Företag.

+Hur lång tid efter deklarationens inlämnande kan Skatteverket ompröva beskattningen till min nackdel?

Om Skatteverket bedömer att du har lämnat oriktig uppgift så kan deklarationen omprövas till din nackdel i upp till sex år även om den oriktiga uppgiften beror på ett rent misstag. Med oriktig uppgift avses inte bara att man lämnat en sakuppgift som inte stämmer, utan också att man inte lämnat en upplysning som man borde ha lämnat för att uppmärksamma Skatteverket på ett visst förhållande.

+Kan jag vänta med att teckna Skatterättsskydd tills Skatteverket börjar visa intresse för mig eller mina närstående genom att ställa frågor om deklarationen?

För att en skattetvist ska omfattas av Skatterättsskydd krävs det att Skatterättsskyddet tecknades senast dagen före inlämnandet av den deklaration som skattetvisten avser.

+Vilka skatter omfattas av Skatterättsskydd Privatperson?

Inkomstskatt, kupongskatt, avkastningsskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift.

+Till vilka instanser kan ni överklaga?

Vi kan bistå med begäran om omprövning hos Skatteverket samt överklagande till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I praktiken är oftast kammarrätten högsta instans eftersom överklagande till Högsta förvaltningsrätten kräver prövningstillstånd vilket sällan medges.

+Omfattar Skatterättsskyddet åtal mot skattebrott?

Nej. Skatterättsskyddet tar sikte på Skatteverkets beslut att påföra ytterligare skatt samt eventuellt skattetillägg, och omfattar således inte åtal för skattebrott. Den som åtalas för skattebrott har dock rätt till en offentlig försvarare.

+Vad menas med att Skattebetalarnas jurister är Auktoriserade Skatterådgivare?

Auktoriserad Skatterådgivare är en skyddad titel som innebär att man genomgått auktorisations-examination och åtagit sig att följa branchorganisationen FAR:s regler avseende etik och kvalitet.