Frågor och svar om Skatterättsskydd Företag

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Företag

+Vad innebär ett Skatterättsskydd Företag?

I korthet innebär det att ditt företag mot en låg årlig avgift kan få hjälp av våra jurister med att överklaga Skatteverkets beslut om det uppstår en skattetvist. Med skattetvist avses att Skatteverket beslutar att underkänna deklarationen och påföra ytterligare skatt samt eventuellt skattetillägg.

Ett Skatterättsskydd Företag som tecknas på ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild näringsverksamhet omfattar skattetvister om företagets inkomster och företagarens inkomster från företaget.

Men utöver de skattetvister som har att göra med det egna företaget så omfattas också de flesta typer av skattetvister om inkomster som kommer från annat håll. Det kan exempelvis vara fråga om inkomster av lön, pension eller från försäljning av bostad eller värdepapper.

+Vilken krets av personer omfattas om innehavaren av skyddet är ett aktiebolag?

När det är ett aktiebolag som är innehavare omfattar Skatterättsskyddet aktiebolaget samt en till Skattebetalarna särskilt angiven delägare. Därutöver omfattas delägarens närståendekrets i samma omfattning som delägaren. Med närståendekrets menas make/maka, sambo, registrerad partner och hemmavarande barn under 18 år.

+Vilken krets omfattas om innehavaren av skyddet är ett handelsbolag?

Skatterättsskyddet omfattar då handelsbolaget samt upp till två delägare. Däremot omfattas inte delägarnas närståendekrets.

+Vilken krets omfattas om innehavaren av skyddet är fysisk person?

Skyddet omfattar då innehavaren. Även innehavarens närståendekrets omfattas av skyddet, men de närstående omfattas bara av skyddet i samma utsträckning som personer som tecknat Skatterättsskydd Privatperson. Det innebär i korthet att eventuella näringsinkomster hos de närstående inte omfattas. Med närståendekrets menas make/maka, sambo, registrerad partner och hemmavarande barn under 18 år.

+Hur lång tid efter deklarationens inlämnande kan Skatteverket ompröva beskattningen till min nackdel?

Om Skatteverket bedömer att du har lämnat oriktig uppgift så kan deklarationen omprövas till din nackdel i upp till sex år även om det är uppenbart att den oriktiga uppgiften beror på ett rent misstag. Med oriktig uppgift avses inte bara att man lämnat en sakuppgift som inte stämmer, utan också att man inte lämnat en upplysning som man borde ha lämnat för att uppmärksamma Skatteverket på ett visst förhållande.

+Kan jag vänta med att teckna Skatterättsskydd tills Skatteverket börjar visa intresse för företaget genom att ställa frågor om deklarationen?

För att en skattetvist ska omfattas av Skatterättsskydd krävs det att Skatterättsskyddet tecknades senast dagen före inlämnandet av den deklaration som skattetvisten avser.

+Vilka skatter omfattas av Skatterättsskydd Företag?

Inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter, egenavgifter, särskild löneskatt, kupongskatt, avkastningsskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift.

+Till vilka instanser kan ni överklaga?

Vi kan bistå med begäran om omprövning hos Skatteverket samt överklagande till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I praktiken är oftast kammarrätten högsta instans eftersom överklagande till Högsta förvaltningsrätten kräver prövningstillstånd vilket sällan medges.

+Omfattar Skatterättsskyddet åtal mot skattebrott?

Nej. Skatterättsskyddet tar sikte på Skatteverkets beslut att påföra ytterligare skatt samt eventuellt skattetillägg, och omfattar således inte åtal för skattebrott. Den som åtalas för skattebrott har dock rätt till en offentlig försvarare.

+Jag har två fåmansaktiebolag och bedriver dessutom enskild näringsverksamhet. Kommer ett och samma Skatterättsskydd Företag att omfatta inkomster från samtliga dessa tre verksamheter?

Nej. Ett Skatterättsskydd Företag som tecknas för ett fåmansaktiebolag omfattar inte inkomster från några andra fåmansaktiebolag och inte heller inkomster från en av delägaren bedriven enskild näringsverksamhet. Ett Skatterättsskydd Företag som tecknas för en enskild näringsverksamhet omfattar inte inkomster från ett fåmansaktiebolag. Enkelt uttryckt omfattar ett Skatterättsskydd inte skattetvister som avser näringsinkomster från andra företag/näringsverksamheter än det företag/den näringsverksamhet som Skatterättsskyddet tecknats för.

+Vad menas med att Skattebetalarnas jurister är Auktoriserade Skatterådgivare?

Auktoriserad Skatterådgivare är en skyddad titel som innebär att man genomgått auktorisations-examination och åtagit sig att följa branchorganisationen FAR:s regler avseende etik och kvalitet.