Bli medlem

Remissyttrande till Fi2020/04374 Justerad beräkning av bilförmån

jan 27, 2021 | Nyheter

Den 25 januari 2021 lämnade Skattebetalarnas Förening det nedanstående remissyttrandet till regeringens förslag i promemorian Fi2020/04374 Justerad beräkning av bilförmån.

Skattebetalarnas Förening avstyrker förslaget till justering av beräkning av bilförmån. Mot bakgrund av de senaste årens kraftigt höjda skatter på fordon och drivmedel kan inte en så stor uppräkning av bilförmån anses vara lämplig, varken för privatpersoner eller svenska företag, särskilt inte mot bakgrund av både den pågående corona-pandemin och behovet av omställning till en grönare fordonsflotta. Vi uppmanar istället regeringen att ta ett samlat grepp kring fordonsbeskattningen med hänsyn till behovet av en grön omställning. Vidare uppmanar vi regeringen att i den kalkylen även ta hänsyn till andra alternativ än enbart förmånsbil och privatägd bil, så som privatleasing.

I promemorian Justerad beräkning av bilförmån argumenteras det för en beskattning så neutral som möjligt i valet mellan förmånsbil och kontant lön. Det är en i grunden både lovvärd och rimlig princip, men som är svår att på förhand kunna avgöra. Beräkningen av bilförmån baseras bland annat på värdeminskning och upplåningskostnad vilka är svåra att avgöra på förhand, och varierar över tid. Beräkningen tar inte heller hänsyn till möjligheten för privatpersoner att leasa bilar, med ett annat kostnadsutfall som efter föreslagen justering många gånger kan bli ett mer lönsamt alternativ än en förmånsbil. Mot bakgrund av att ungefär hälften av privatbilsmarknaden utgörs av leasing är det en faktor som det inte går att bortse ifrån. Med den föreslagna höjningen riskerar kostnaden de facto att bli högre än vad som är neutralt, med stora konsekvenser för den enskilde, för svenska företag och för klimatomställning av fordonsflottan. Att justeringen dessutom sker mitt under en pågående ekonomisk kris till följd av corona-pandemin riskerar att lägga sten på redan tung börda.

Riksdagen har de senaste åren genomfört en rad skattehöjningar som drabbar fordonsägare och anställda med tjänstebil och deras arbetsgivare. Höjda drivmedelsskatter, höjda fordonsskatter och avskaffad av lättnad för klimattjänstebilar har redan medfört höjda kostnader. Med en höjning av bilförmån på 25 procent adderad innebär det en tuff smäll för många företagare, inte minst hantverkare och andra i behov av tyngre fordon som oftare har högre utsläpp. Av regeringens argumentation kan man tro att förmånsbilar primärt är en löneförmån som därmed behöver behandlas neutralt kontra kontant lön. Dock tyder allt på att den stora majoriteten av tjänstebilar är fordon som behövs för tjänsteutövning, och därmed även är ett arbetsredskap. Att då jämställa kostnaden för den enskilde med en privatägd bil, eller kanske till och med medföra en ännu högre kostnad än en privatägd bil, kan inte anses vara rimligt. Risken är därmed också påtaglig att flertalet tjänstebilsägare tvingas omvandla sin tjänstebil till ett renodlat arbetsfordon och köpa ytterligare en bil för privata resor.

Regeringen har föreslagit en rad ytterligare åtgärder som medför höjda fordonskostnader under året. Bland annat ska bonus-malus-systemet skärpas ytterligare. De olika förslagen ska självfallet granskas vart och ett för sig, men behöver även ses som delar i en helhet. Inte minst i detta fall då den sammantagna effekten riskerar att motverka syftet att uppmuntra en grönare fordonsflotta med lägre utsläpp som regeringen säger sig vilja uppnå. Enligt bland annat BIL Sweden finns det skäl att tro att förslagen samlat kommer få en stor effekt på nybilsförsäljningen och omställningen till en klimatvänligare fordonsflotta. Man beräknar en nedgång på cirka 10 procent kontra om de föreslagna förändringarna hade uteblivit, och att omställningen av fordonsflottan till mer klimatvänliga bilar bromsas kraftigt. Tjänstebilar står idag för en två tredjedelar av all nybilsförsäljning och för laddbara bilar en än större majoritet. Kraftigt höjda förmånsvärden kommer pressa människor att istället köpa bil privat, och höjda fordonsskatter kommer pressa samma bilköpare att köpa en gammal, mindre miljövänlig bil än vad man hade köpt som tjänstebil. Resultatet blir högre utsläpp och en långsammare omställning av fordonsflottan, samtidigt som hårt pressade företag får än mindre marginaler.

Därutöver utreder regeringen fortfarande hur ett nytt reseavdrag bör se ut. Det förslag som hitintills presenterats skulle även det innebära kraftig fördyrning för många som är beroende av bilen för att ta sig till och från arbetet. Skattebetalarnas Förening anser att det borde tas ett helhetsgrepp kring fordonsskatterna och reseavdrag som tar hänsyn till medborgarnas behov av bilen, inte minst för pendling till och från arbete. Även mot bakgrund av detta bör förslaget om justerad beräkning av bilförmån avvisas.

 

Skattebetalarnas Förening

 

Christian Ekström                                                                          Erik Bengtzboe

Vd                                                                                                    chefekonom

 

 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.