MENY STÄNG MENY
Bli medlem

Politiker som agerar utredare åt politiker

maj 12, 2021 | Nyheter

SLÖSO GRANSKNING Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), som styr i Malmö stad, har nyligen utsetts till ”opartisk utredare” av regeringen. Utredningens upplägg är problematiskt, då en roll, som borde vara neutral, politiseras. Det finns också frågetecken kring hur mycket utredaren ens ska delta i utredningen. Tar regeringen verkligen genomförandet av de statliga offentliga utredningarna på allvar? Regeringen borde förklara sitt agerande, i stället för att lägga locket på. 

Bakgrund

I början av april meddelade regeringen att de tillsätter en utredning som ska föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning och hur enklare övergångar kan ske mellan gymnasieskola och Komvux. Som särskild utredare utsågs Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Med andra ord har den rödgröna regeringen tillsatt en politikerkollega att agera tjänsteman och utreda åt dem. Detta utgör en sorts politisering av utredningarna. 

Exemplet är bara ett i raden där regeringen tillsatt sina egna kollegor som utredare de senaste åren. Exempelvis har Åsa Westlund (S), riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, utsetts att utreda långsiktiga förutsättningar för biogasproduktion i Sverige. Maria Ferm (MP) gick direkt från riksdagen till att utreda lagliga vägar till EU för asylsökande. Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, blev satt att utreda hur byggrätter som redan finns ska bebyggas.

Medierna rapporterade om tillsättningen av Stjernfeldt Jammeh, men helt utan att ställa några kritiska frågor. Så SlösO har tittat närmare på utredningens upplägg. 

Granskning och resultat

Frågorna som medierna inte ställer

SlösO kontaktade utbildningsdepartementet för att söka svar på ett antal frågor i detta ärende.

  1. Regeringen har i flera fall tillsatt politiker som särskilda utredare. Dessa fall, inklusive detta, ser ut som typiska ”kompistillsättningar”. Är det det?
  2. Fanns det inga andra mer neutrala och opartiska personer i Sverige, som också var kompetenta och kunniga nog, för uppdraget att utreda hur fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning?
  3. Vad har Katrin Stjernfeldt Jammeh åstadkommit i sin gärning som gör henne särskilt lämpad för uppdraget?
  4. I detta fall utreder politiker åt politiker. Hur viktigt är ett välfungerade utrednings/kommittéväsende för regeringen? Är det viktigt att resultatet från utredningar som genomförs åtnjuter ett stort och brett förtroende hos folkvalda och allmänheten?

Efter ett initialt besked från utbildningsminister Anna Ekströms pressekreterare om att svar skulle komma, så dröjde det. Efter ytterligare påstötningar så kom nya besked. Andra medarbetare till ministern skulle svara, men dessa hänvisade i stället till departementets registrator. Där tog det alltså stopp och inga svar erhölls.

En statlig offentlig utredning som ses som en liten bisyssla

I media framgick att utredaren endast skulle utföra detta uppdrag på deltid. Hur stor deltid då? Och vad har utredningsuppdraget för konsekvenser för Stjernfeldt Jammehs roll som ledare för Malmö stad, mer specifikt för hennes arbetsuppgifter och arvoden? SlösO ställde frågorna till Malmö stad.  

Stjernfeldt Jammehs pressekreterare i Malmö stad svarade undvikande på frågorna, med följande kommentar:

Det är inte ovanligt att regeringen ger den här typen av uppdrag till politiker i Katrin Stjernfeldt Jammehs funktion. Att utredningen handlar om hur fler kan nå gymnasiemålen och därmed snabbare komma i arbete eller vidare studier är en viktig fråga för Malmö. Till sin hjälp får hon ett sekretariat med ett antal tjänster som bistår henne i arbetet.

En önskan från SlösO om förtydligande hur detta skulle tolkas i relation till frågorna som hade ställts. Det bemöttes med tystnad. Den tolkning som ligger närmast till hands är att uppdraget som särskild utredare görs inom eller utöver tjänsten som kommunalråd, vilket alltså pekar mot att det är väldigt begränsat. Detta är märkligt, då utredningens uppdrag är mycket omfattande och komplext. Nya typer som ännu bara finns på förslag ska tas i beaktning och analyseras, som en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå och s.k yrkespaket. Konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar ska göras och synpunkter inhämtas från många instanser. Dessutom är tidsperspektivet väldigt snävt. Slutrapportering ska ske om inte ens ett år, 1 mars 2022.

Som pressekreteraren påpekar, kommer Stjernfeldt Jammeh att ha tillgång till ett sekretariat, mer specifikt med en budget på 3 miljoner kr för 2021. Det innebär gissningsvis 2-4 utredningssekreterare. Men även om stöd finns: ska inte den särskilda utredaren själv delta i arbetet? För sitt uppdrag erhåller Stjernfeldt Jammeh ett månatligt arvode på 10 000 kr tills utredningen är klar, vilket alltså verkar läggas uppepå hennes lön som kommunalråd (83 720 kr i månaden 2019). 

Slutsatsen är att detta uppdrag både verkar vara stort och omfattande, men samtidigt bara en liten bisak vid sidan av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Malmö. 

Kommentar från SlösO

En partiaktiv kommunpolitiker, som redan arbetar heltid, ska genomföra ett omfattande uppdrag som opartisk särskild utredare. Är detta det bästa arrangemanget för en bra utredning och för Sveriges utveckling?  

Tjänstemän och politiker har olika roller. Tjänstemän bidrar med sakkunskap och analys och politiker tar del av utredningarna och ska stå för åsikter och värderingar. I Sverige finns många kompetenta och erfarna tjänstemän. Fanns det ingen som var mer neutral än Stjernfeldt Jammeh som kunde utföra uppdraget? Inte heller har det framkommit vad som gör Stjernfeldt Jammeh särskilt kompetent för just detta uppdrag. Förvisso har hon arbetat med utbildnings- och jobbrelaterade frågor i Malmö, men stadens kapacitet att få människor i arbete har knappast varit något gott exempel. Snarare är de sociala problemen stora och staden har en av landets högsta andel personer som lever på ekonomiskt bistånd från kommunen.

Om den särskilda utredaren är en galjonsfigur men i praktiken endast bidrar med lite kommentarer, är detta inte en utredarroll, utan en politikerroll. Något som skulle kunna förklara upplägget med pressat tidsschema och ett lågt arvode till Stjernfeldt Jammeh, är att slutsatserna av utredningen redan finns klara, bakom kulisserna. Om så är fallet är det inte så mycket till utredning och analys.   

Vad som egentligen ligger bakom tillsättningen av Katrin Stjernfeldt Jammeh får vi inte veta. Hur det än må vara verkar regeringen inte vilja stå upp för och förklara sitt upplägg. Medierna låter ministrar och regeringen slippa kritiska frågor.

Statens offentliga utredningar är allas våra utredningar. De ska inte vara partipolitska inlagor. Utredningar som inte håller hög kvalitet eller fyller sitt syfte innebär inte bara ett slöseri med skattemedel, utan även förlorad tid för att nå verksamma lösningar i landet.

Mer granskning behövs av hur utredningsverktyget egentligen fungerar och används av regeringen, för att se till att utredningarna genomförs väl. 

 

Foto Stjernfeldt Jammeh: Wikipedia commons

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.