Sänk skatterna på företagande!

Skatter ska inte driva företag ur landet. Sveriges höga skatter på arbete och företagande skadar svensk ekonomi. För att få fler att starta och driva företag måste fler få behålla mer av vad de tjänat ihop. Att driva företag innebär en risk. Därför måste skatterna på företagande vara lägre än för vanligt lönearbete och lägre än de är idag.

Det borde vara angeläget för regeringen att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. Men så är inte alltid fallet. Därför arbetar Skattebetalarna för sänkta skatter på arbete och företagande och för ett skattesystem som är transparent och rättvist med låga och synliga skatter.

Företagen och entreprenörerna är Sveriges motor. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter.

 

Synliggör – och sänk – kostnaderna för att anställa

Sveriges höga skatter på arbete gör det väldigt dyrt att anställa. Men få vet hur mycket företagare betalar i skatt varje år. För den anställde är arbetsgivaravgifterna en dold skatt. Indirekta och dolda skatter på arbete är faktiskt lika stora som den synliga skatten på arbete.

Vi kämpar för att förtydliga och synliggöra hur höga skatterna på arbete är och tycker att det är en självklarhet medborgarna ska veta hur höga skatterna är. I ett första steg borde arbetsgivaravgifterna synliggöras och sänkas samt den allmänna löneavgiften omvandlas till allmän statlig löneskatt.

Räkna ut arbetsgivaravgiften

Företagande ska uppmuntras – inte beskattas ihjäl

De så kallade 3:12-reglerna gör det möjligt för entreprenörer att ta ut delar av vinsten till en lägre skatt än skatten på lön. Det är klokt eftersom företagande innebär en helt annan risk än att ta en anställning. Tyvärr har Socialdemokraterna tidigare försökt begränsa möjligheten och därmed höja skatten för entreprenörer. Det är orimligt! Tvärtom bör beskattningen på företagare minska och reglerna förenklas.

Vi jobbar mot höjda skatter på företagande och entreprenörskap. Sverige behöver uppmuntra fler entreprenörer som vågar starta och driva företag.

Stopp för ännu högre el-, drivmedels-, fordons- och förmånsskatter

De senaste åren har många fordonsskatter höjts kraftigt. Det är vanligt att den årliga fordonsskatten blivit tre till fyra gånger högre på vanliga bilmodeller. Under samma period har ständigt höjda skatter drivit upp drivmedelskostnaderna. Nu föreslås ännu högre fordonsskatt med tusentals kronor per år på vissa bilmodeller, och dessutom höjda förmånsvärden på förmånsbilar. För företagare, där många har små marginaler, innebär det ännu högre skatter och utgifter på en redan tung börda. Det skulle slå hårt mot många företag som är i behov av transporter. Även de höga skatterna på drivmedel och el utgör en
börda för många och är något som riskerar att sänka svensk konkurrenskraft.

För företagare, där många har små marginaler, innebär det ännu högre skatter och utgifter på en redan tung börda. Skatterna måste tvärtom sänkas för att fler företag ska kunna växa.

Mostphotos

Stärkt rättssäkerhet för företagare

Många företag är beroende av ett professionellt agerande av kommuner och myndigheter. Tyvärr fungerar det inte alltid så bra som det skulle behöva. Avgifter och kostnader för kontroller måste vara rimliga. Och ersättningar när det offentliga gör fel måste vara skäliga.

Många företag känner sig utsatta om man hamnar i konflikt med det offentliga. Därför måste det vara lätt att göra rätt för sig och regelverken måste vara tydliga och förutsägbara. Om det skulle råka uppstå tvister med myndigheter, som exempelvis Skatteverket, måste man kunna lita på att man får det stöd man behöver och ersättning för de kostnader som felaktig hantering av myndigheter leder till. Idag är det alldeles för många som av rädsla för att stå med höga kostnader drar sig för att hävda sin rätt. Det är inte rimligt.

Mostphotos

Avskaffa skadliga skatter för svenska företag

Sverige har många skadliga skatter som tynger svenska företag med onödiga kostnader, krånglig och dyr byråkrati och som hämmar innovationsmöjligheter. Kemikalieskatten och plastpåseskatten är två sådana exempel som kraftigt fördyrar och hämmar möjligheten för svenska företag att konkurrera och utvecklas. Skadliga skatter måste avvecklas samt nya regelverk och skatter måste bättre vägas mot vilken börda de lägger på de enskilda företagen.

 

 

Vi driver frågan om de höga skattena på företagande i media

  • ”Ge företag chansen att växa” i NWT den 27/5-22
  • ”Stora hinder ger små möjligheter” i SvD den 8/3-22
  • ”Sänkta drivmedelspriser uppnås genom sänkta drivmedelsskatter” i Expressen den 4/3 -22
  • ”Slopad elskatt för alla istället för höjda bidrag till några” i NWT den 26/1 -22
  • Remissyttrande om arbetsresor den 24/1 -22
  • ”Sänk bränslekostnaderna på ett kännbart sätt” i Länstidningen Östersund den 19/1 -22
  • Remissyttrande om sänkt skatt på bensin och diesel
  • ”Sänk drivmedelsskatten” i SvD den 13/1 -22

 

Skattebetalarna drivs med medlemsavgifter

Vi finansieras genom medlemsavgifter och är därför helt beroende av medlemmar för vår verksamhet. Därför hoppas vi på ditt stöd! Bli medlem redan idag och gör vårt fortsatta arbete möjligt.