Deklarationstips

Skattebetalarnas jurister hjälper dig i deklarationstider

Som medlem i Skattebetalarna får du hjälp och tips kring deklarationen av våra erfarna skattejurister. Ring juristerna på 08-613 17 80. Under perioden 13 mars till 11 maj är telefonrådgivningen öppen mellan måndag till torsdag klockan 9-12.

Vanliga fel i deklarationen

Stäm gärna av listan nedan innan du lämnar in din deklaration.

Fysisk person (Inkomstdeklaration 1 samt NE- och N3A-bilagorna)
 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
 • Glöm inte att återföra preliminärt bostadsuppskov om du inte ansöker om slutligt uppskov.
 • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska redovisas i deklarationen.
 • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska redovisas i deklarationen.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • På den förtryckta deklarationen hamnar utgiftsräntor alltid under kapital oavsett om de hör till kapital eller egentligen hör till näringsverksamhet. Kontrollera därför om någon del av de utgiftsräntor som hamnat under kapital egentligen hör till näringsverksamhet. I så fall ska de flyttas till NE-bilagan, och samtidigt måste du komma ihåg att minska avdraget för ränteutgifter i kapital i motsvarande mån.
Juridisk person (Inkomstdeklaration 2,3 och 4)
 • Kontrollera om det finns outnyttjat underskott från föregående år.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • Kontrollera att alla ej avdragsgilla kostnader är återförda under skattemässiga justeringar.
 • Kontrollera om det finns några bokförda intäkter som faller under specialregler som innebär att de inte ska tas upp till beskattning.

Nya skatteregler för inkomstår 2022 (urval)

Under 2022 trädde ett antal nya skatteregler i kraft. Nedan följer ett urval av dessa.

 • Ökad skattereduktion för gåvor
  Beloppsgränsen avseende skattereduktionen för gåvor till godkända gåvomottagare fördubblades, från 6 000 till 12 000 kronor per år. Skattereduktionen medges med 25 % av gåvan (dvs. maximalt 3 000 kronor).
 • Skatteavtalen med Grekland och Portugal upphörde att gälla
  Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal upphörde att gälla från och med den 1 januari 2022. Sverige har därmed rätt att beskatta pensionsinkomster från Sverige som portugalsvenskar och greklandsvenskar erhållit under 2022 eller senare.
 • Skattereduktion för inköp av inventarier
  Företag som köpt inventarier under 2021 kan, i enlighet med en tillfällig lag som infördes, få en skattereduktion. Skattereduktionen ska göras det första beskattningsåret som avslutats/avslutas den 31 december 2022 eller senare. Om underlaget för skattereduktionen helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret, finns möjlighet att flytta outnyttjat underlag till det följande beskattningsåret. För skattskyldiga som har kalenderår som räkenskapsår gäller skattereduktionen med andra ord för inventarier som anskaffats under 2021 och fanns kvar till och med utgången av 2022. Någon motsvarande lag för inventarieinköp under 2022 finns däremot inte.
 • Cykelförmån från arbetsgivare
  Förmån av cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren ska sedan den 1 januari 2022 under vissa förutsättningar bara tas upp till den del värdet av förmånen som överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Om förmånsvärdet överstiger 3 000 kronor ska det överskjutande beloppet dock beskattas. En förutsättning för skattefrihet är att arbetsgivaren direkt betalar kostnaden för cykeln, antingen genom att köpa, hyra eller leasa den. En annan förutsättning är att förmånserbjudandet riktar sig till samtliga tillsvidareanställda. Skattefriheten gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar. Däremot omfattas inte elsparkcyklar, elrullstolar och segways.

Skattetips! Undvik skattetillägg genom tydligt förklarade öppna yrkanden

Är man det minsta osäker på om man har rätt till ett specifikt avdrag är vårt råd att man ska ange noggrant vad avdraget avser. Detta görs under ”övriga upplysningar”. På så vis kan man undvika att påföras skattetillägg i händelse av att Skatteverket kommer fram till att avdraget är felaktigt. Upplysningen ska vara tillräckligt detaljerad för att Skatteverket ska kunna lägga den till grund för sin bedömning av avdraget, eller i alla fall kunna konstatera att det behövs mer information för en korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så kallat öppet yrkande, och då riskerar man inte att drabbas av skattetillägg även om avdraget inte skulle medges. Observera att upplysningen måste vara så tydlig och begriplig att Skatteverket ”inte ska tvingas lägga pussel” för att förstå dess innebörd. Observera också att det inte går att luta sig mot att du lämnat upplysningar under tidigare beskattningsår. Varje års deklaration bedöms nämligen för sig.

Bli medlem och få deklarationshjälp

Som medlem kan du få hjälp med alla dina skattefrågor. Skattebetalarnas jurister finns tillgängliga per mejl och telefon.