MENY STÄNG MENY
Bli medlem

Spaningar från juristerna

jun 19, 2018 | I media

Spaning april 2019

Arbeta för din bostadsrättsförening – skattefritt

Den svenska skattelagstiftningen erbjuder inte ofta möjlighet att arbeta utan att beskattas för mottagen ersättning, och detta gäller i stort sett oavsett vad ersättningen består av. Ett trevligt undantag gäller bostadsrättsinnehavare som utför enklare förvaltningsuppgifter åt sin förening och för detta ersätts med avdrag på ordinarie månadsavgift. Avdragets storlek får dock inte överstiga den deltagande bostadens andel av den totala utgift som föreningen annars hade haft för att få uppgifterna utförda. Observera att alla lägenheter i det här sammanhanget så att säga är lika mycket värda, dvs. avdraget får inte vara olika stort på grund av att deltagande lägenheter är olika stora. Samma regler gäller i motsvarande utsträckning för hyresgäster.

 

Spaning december 2018

Förmånsbeskattning av privat sjukvård

Alla förmåner som arbetsgivare tillhandahåller anställda utgör skattepliktig inkomst om inte någon lagregel uttryckligen undantar förmånen från beskattning. Tidigare fanns ett sådant undantag för privat sjukvård, men detta slopades den 1 juli 2018. Som förmån av privat sjukvård räknas även att arbetsgivaren betalar premie för en försäkring som finansierar sådan vård.

I det förmånsskattepliktiga området ingår enligt Skatteverkets synsätt exempelvis sådana regelbundna undersökningar av den anställdes allmänna hälsa som många arbetsgivare idag bekostar. Vidare ingår vanliga läkarundersökningar, provtagning, röntgen eller andra diagnosticerande undersökningar eller operationer som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde. Detta gäller oavsett om ovanstående utförs inom den offentligt finansierade eller icke offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

För anställda som insjuknar i samband med tjänstgöring utomlands gäller dock alltjämt att förmån av både vård och läkemedel är skattefri. Förebyggande behandling eller rehabilitering som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde ska också fortsättningsvis utgöra en skattefri förmån. Som exempel anges funktionsträning, t.ex. hörselträning, talträning och rörelseträning i bassäng eller samtal hos en psykolog. Detsamma gäller besök hos företagshälsovården som ingår som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete, så kallade medicinska kontroller.

 

Spaning november 2018

Dagarna blir kortare och för de flesta är det innevarande beskattningsåret snart till ända. Till dess att nyårsklockan ringer finns det dock fortfarande chans att påverka vad som ska hamna i deklarationen för beskattningsåret 2018.

Funderar du på att renovera någon del av din bostad? I så fall kan det vara optimalt att arbetet delas upp mellan årsskiftets sidor så att du kan använda så mycket ROT som möjligt.

Avslutade du under året en näringsverksamhet som slutade på minus? I så fall kan det finnas anledning att vänta med att realisera en kapitalvinst till efter årsskiftet, för från och med då får du kvitta 70 procent av det slutliga underskottet mot kapitalinkomster.

Har du möjligtvis något gammalt bostadsuppskov liggande som genererar årliga schablonintäkter och förr eller senare måste skattas fram? I så fall passar det som handen i handsken att skatta fram lagom mycket av uppskovet sådana år som det annars hade uppstått ett större underskott av kapital än du annars hade kunnat få full skattereduktion för.

 

Spaning oktober 2018

Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag?

Många brottas med frågan om man ska vara enskild näringsidkare eller ha ett aktiebolag? Något generellt svar finns inte då båda varianterna har sina för- och nackdelar.

Det brukar hävdas att den som har aktiebolag slipper personligt betalningsansvar för bolagets skulder, och det är en sanning med en viktig modifikation. Är verksamheten förlustbringande måste man vidta aktiva åtgärder för en samlad avveckling i rätt tid för att undgå personligt ansvar.

Vilken företagsform som lönar sig bäst skattemässigt beror på omständigheterna. Om verksamhetens intäkter i huvudsak härrör från arbetsinsatser (läkare, it-konsulter m.fl.) lönar det sig ofta bäst med aktiebolag. Härrör intäkterna i huvudsak från innehav av värdefulla tillgångar (t.ex. skog, hyreshus) kan det istället löna sig bättre att vara enskild näringsidkare. Detta beror på att tillgångarnas värde möjliggör så kallad positiv räntefördelning, vilket innebär att inkomster beskattas i kapital trots att de genererats i näringsverksamheten. Om man kan leva med den extra administrationen är det inte ovanligt att det allra bästa är att starta både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag. Man kan då komma i åtnjutande av de lägre socialavgifter som belastar enskild näringsverksamhet jämfört med aktiebolag samtidigt som man kan börja bygga upp ett utdelningsutrymme i aktiebolaget som du kan börja använda om du senare övergår till att bedriva din verksamhet i aktiebolaget. Det ska framhållas att en förutsättning för att bygga utdelningsutrymme är att du driver åtminstone en viss verksamhet i aktiebolaget så att aktierna där ses som kvalificerade.    

 

Spaning juni 2018

Visste du att utlandssvenskar får bekosta sin begravning två gånger?

Via skattsedeln betalar den som är folkbokförd i Sverige en så kallad begravningsavgift. Denna stiger proportionellt med inkomsten, och det är därför egentligen inte fråga om någon avgift utan om en skatt. Huruvida man är medlem i Svenska kyrkan eller inte saknar betydelse för betalningsskyldigheten. Efter livets slut står samhället för kostnaderna för bl.a. kremering, lokal för begravningsceremoni och gravplats under det första kvartsseklet.

Den som inte är folkbokförd i Sverige betalar ingen begravningsavgift, men vid dennes frånfälle står inte heller samhället för ovan nämnda kostnader. Dessa måste istället bekostas av dödsboet, dvs. i praktiken av de efterlevande. Detta innebär att den som betalar begravningsavgift under hela sitt arbetsliv och som pensionär väljer att bosätta sig utomlands kommer att få betala samma kostnader två gånger.

I en motion från Kerstin Lundgren (C) från 2017 föreslogs att man skulle utreda möjligheterna att för utlandssvenskar frivilligt betala en begravningsavgift. Motionen avslogs dock.

Så länge den nuvarande ordningen består anser vi att den som ska flytta utomlands bör fundera på att teckna en försäkring som berättigar till ersättning för ovan nämnda kostnader.

 

Spaning maj 2018.

Skatteverket behöver öka kompetensen hos sina handläggare i frågor om bevisbörda och beviskrav. När det gäller det exempel som vi tar upp ovan skulle en lämplig åtgärd t.ex. kunna vara att avkräva att det i ett skattebeslut där skattetillägg påförs, alltid förs ett från sakfrågan självständigt resonemang kring huruvida Skatteverkets bevisbörda är uppfylld när det gäller skattetillägget. Tyvärr är detta något som i alltför många beslut inte existerar. Läs hela juristernas debattartikel på Företagande.se här.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.