Skattebetalarnas policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (integritetspolicy)

Alla medlemmar, givare och/eller nyhetsbrevsprenumeranter ska känna sig trygga när de anförtror Skattebetalarna sina personuppgifter. Skattebetalarna följer lagar för att skydda den personliga integriteten samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Skattebetalarna behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera din gåva, ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med skattejuridisk rådgivning, för att du ska få nyhetsbrev och medlemstidningen Sunt Förnuft och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Skattebetalarnas Förening, org. nr 802003-0246, med adress Sveavägen 66, 103 66 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros Skattebetalarna behandlas på ett betryggande sätt och skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla uppgifter om medlemmar sparas i en databas som är skyddad med brandvägg.

Insamling av personuppgifter
Skattebetalarna hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, men även genom:

– Offentliga register (SPAR) för uppdatering av korrekt adress

– Formulär på vår hemsida Skattebetalarna.se

– Medlemmens ansökan om Preemkort

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Skattebetalarna baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga
grunder:

– Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som givare, medlem och/eller nyhetsbrevsprenumerant, såsom administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med skattejuridisk rådgivning, skicka ut medlemstidningen Sunt Förnuft och förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina erbjudanden.

– En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster och nyhetsbrev med information. Skattebetalarna behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

– I vissa fall kan Skattebetalarna ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Samtycke
I de fall det krävs erhåller Skattebetalarna samtycke från givaren, medlemmen och/eller nyhetsbrevsprenumeranten innan behandlingen av personuppgifter om medlemmen påbörjas. Medlemmen kan vid ansökan om medlemskap samtycka genom att kryssa i en ruta på hemsidan www.skattebetalarna.se. Medlemmen lämnar även sitt samtycke genom att betala sin årliga avi för medlemskap.

Medlemmen och/eller nyhetsbrevsprenumeranten har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Skattebetalarna kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om medlemmen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Tillgång till personuppgifterna
Inom Skattebetalarna ska så få som möjligt ha tillgång till medlemmars personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos Skattebetalarna lämnas således inte ut till någon utanför Skattebetalarna. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för direktmarknadsföring om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa direktmarknadsföringsaktiviteter genom att skicka ett mejl till info@skattebetalarna.se. OBS! En begäran om avregistrering från denna typ av marknadsföringsaktiviteter innebär att samtliga automatiserade digitala utskick från Skattebetalarna eller samarbetspartners kommer att upphöra, detta innefattar även Nyhetsbrevet.

Skattebetalarna har personbiträdesavtal med de företag och organisationer som behandlar personuppgifter för Skattebetalarnas räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Skattebetalarna kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Skattebetalarna rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter
Skattebetalarna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Skattebetalarna kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

  1. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  2. Radering av dina personuppgifter.Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  3. Begränsning av behandling.Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@skattebetalarna.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. OBS! En begäran om avregistrering från denna typ av marknadsföringsaktiviteter innebär att samtliga automatiserade digitala utskick från Skattebetalarna eller samarbetspartners kommer att upphöra, detta innefattar även Nyhetsbrevet.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se kontaktuppgifter längre ner.

Ändring av integritetspolicy
Skattebetalarna kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.skattebetalarna.se.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta. Kontaktuppgifter till IMY:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se