MENY STÄNG MENY
Bli medlem
Bli medlem

Omfattande bidragsutdelning – 100 exempel på bidrag

jun 3, 2021 | Nyheter

SLÖSO GRANSKNING I Sverige går det att ansöka om massvis med bidrag från myndigheter, kommuner och regioner. Dessa delas ut med välvilja, men det kommer med ett antal negativa konsekvenser. För att visa på omfattningen av bidragsutdelningen har SlösO samlat hundra olika exempel på bidrag och problematiserar det system som Sverige har. 

Gå direkt till listan med 100 bidrag

Kommentar från SlösO

Det går att få bidrag för det mesta, från våra skattemedel. Alla bidrag måste sökas och offentliga tjänstemän måste behandla ansökningarna, granska dem som söker bidragen och följa upp bidragen.

Är det slöseri med bidrag? Nej, bidrag i sig utgör inte slöseri. Däremot finns aspekter kring bidragen som påverkar hur stor nytta våra skattepengar gör:

 • Bidragspengar kan hamna i fel händer. Bidrag som inte följs upp tillräckligt väl, öppnar för fusk. Det har uppdagats många fall där kommuner eller myndigheter har delat ut pengarna till föreningar med tveksam demokratisyn och kopplingar till extremism eller till och med terrorism.
 • Hantering av bidragen kostar mycket skattepengar. Administrationen som krävs för att hantera bidragen kostar mycket pengar i sig. Denna transfereringsprocess, där företag, föreningar eller personer i princip söker tillbaka sina egna pengar, skapar inget värde utan minskar snarare den nytta som pengarna skulle kunna göra.
 • Bidragen skapar en bidragsindustri. Alla dessa bidrag gör att föreningar och nätverk skapas enbart med syftet att håva in skattepengar. Konsultfirmor och företag startas som lever på att både hitta och söka bidrag åt andra. Det blir ”business” och någras levebröd, snarare än stöd till verksamheter.   
 • Bidragspengar snedvrider konkurrensen. När endast vissa företag ansöker om eller får stöd, så påverkas den fria konkurrensen negativt. Samma gäller föreningar och organisationer. Tjänstemän eller politiker är inte några övermänniskor som kan säga vilka företag som kommer att bli de mest lönsamma och eller vad som är viktigast att satsa på för framtiden. Behåller människor sina egna pengar i stället, så får de lägga pengar på det som de själva tror på eller vill göra. 
 • Bidragsutdelningen styr civilsamhället, vilket egentligen borde vara fritt. Genom att motta bidrag får vissa organisationer/föreningar en särställning och kan uppfattas som representanter för olika grupper, trots att de inte är det. Bidragen blir också en form av styrning av civilsamhället, då de föreningar vars verksamhet och retorik ligger i linje med de styrande politikernas lättare får bidrag. Civilsamhället borde snarare utgöra en motvikt till politiken och vara fritt. 
 • Bidragen skapar ett beroende av det offentliga. När bidrag från det offentliga står i centrum i all verksamhet, tror ingen längre att det går att använda annat än offentliga medel. När alla i samhället till slut har fingrar i alla syltburkar och är beroende av det offentliga, så finns heller ingen kvar som kan eller vill ifrågasätta systemet och användningen av skattepengar.

Omfattningen av bidrag i Sverige har nått abnorma dimensioner, trots de många problem som är förknippade med dem. Att så många olika instanser, på olika nivåer, delar ut bidrag är ett av problemen. Ingen har överblick över hela systemet och vet vad andra gör, hur mycket olika föreningar egentligen får ut från olika ställen t.ex. Kontrollen av bidragsmottagare är bristfällig. Det finns också medel till skolor och bibliotek som dessa måste ansöka om, när pengarna snarare borde ingå i den ordinarie finansieringen av verksamheten. 

Ledande politiker skulle behöva bry sig mycket mer om hur dessa bidrag hanteras och om vilken nytta de faktiskt gör, särskilt om man jämför med vad pengarna skulle kunna användas till annars.

Granskning och resultat

Vad finns det för olika offentliga bidrag att få i Sverige? För att försöka ge en liten inblick i hur många och vilken sorts bidrag som delas ut i Sverige, är här en exposé med 100 olika bidrag från våra skattepengar som finns att söka, alltifrån kommunala bidrag till EU-stöd. Notera: Dessa bidrag utgör alltså bara ett litet urval av alla bidrag som finns och hanteras av våra myndigheter. Vi har 290 kommuner, 21 regioner och ca 250 förvaltningsmyndigheter. Det finns dessutom ett antal andra instanser som delar ut bidrag från skattepengar å våra vägnar. 

Observera att följande sorters bidrag inte finns med på listan:

 • Alla bidrag och stöd till individen inom välfärdssystemen (ekonomiskt bistånd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag, dagersättning, studiemedel o.s.v)
 • Medel för att bedriva forskning (från Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten osv).
 • Alla former av miljöförbättrings- och klimatbidrag för både privatpersoner, organisationer och företag.
 • Jordbruks-, skogs- och fiskestöd.
 • Stöd för att bevara kulturarv eller naturmiljöer.
 • Stöd till funktionsnedsatta.
 • Stöd till bevarande av de nationella minoriteternas kultur.
 • Alla statsbidrag som söks av kommuner eller regioner.
 • Olika typer av coronastöd till företag eller andra.

100 exempel på bidrag

 1. Projektbidrag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, till föreningar och stiftelser (Jämställdhetsmyndigheten)
 2. Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer (Kulturrådet)
 3. Innovations- och utvecklingsstöd till nyhetsmedier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller affärsmodeller. (Myndigheten för press, radio och TV)
 4. Mikrostöd till företag, för start av innovativ verksamhet (Tillväxtverket)
 5. Stöd för flyktingguidning och familjekontakter (Länsstyrelsen)
 6. Bidrag till översättare av svensk litteratur, för professionella översättare (Statens kulturråd)
 7. Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, för att främja barns och ungas intresse för läsning (Kulturrådet)
 8. Stöd till företag för rekrytering av personer födda utanför Norden (Region Västerbotten)
 9. Bidrag till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan (Skolverket)
 10. Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), idrottsstöd avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningar med ungdomar mellan 7 och 25 år (Riksidrottsförbundet)
 11. LONA-bidrag, till kommuner och organisationer för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. (Naturvårdsverket)
 12. Ekonomiskt stöd till studieförbund (Malmö stad).
 13. Bidrag till etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 14. Stöd från EU:s jordbruksfond för att utbilda matbutiker i landsbygdsområden för ökad lönsamhet (Tillväxtverket)
 15. Verksamhetsutvecklingsbidrag för åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet, till föreningar, stiftelser och aktiebolag (Boverket)
 16. Bidrag till organiserad spontanidrott (Botkyrka kommun)
 17. Bidrag till organisationer och föreningar för antidiskriminering och att stödja och hjälpa människor, (Region Södermanland)
 18. Bidrag för spridning av kulturtidskrifter (Statens kulturråd)
 19. Statsbidrag till ideella organisationer för att minska och motverka segregation (Delegationen mot segregation)
 20. Bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten, för organisationer (Naturvårdsverket)
 21. Statsbidrag till skolor för att kunna anställa fler lärarassistenter för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning (Skolverket)
 22. Produktionsstöd för film och rörlig bild, som kan sökas av bolag, föreningar, eller person med firma (Göteborgs stad)
 23. Automations­checkar för företag, för högre grad av automatisering eller robotisering, hos små/medelstora tillverkande företag som vill utveckla sin tillverkning (Tillväxtverket)
 24. Bidrag till stiftelser och organisation för projekt och verksamhet som ska ge ökad kunskap, engagemang och/eller dialog och debatt om fred, säkerhet, nedrustning (Folke Bernadotteakademin)
 25. Bidrag till pensionärsföreningar (Norrköpings kommun)
 26. Bidrag till organisationers arbete med informations- och opinionsbildning samt förebyggande, socialt stödjande och hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen)
 27. Ateljéstipendier, för enskilda kulturskapare (Malmö stad)
 28. Stöd från EU:s socialfond till samverkansorganisationer för Kompetensutveckling av anställda i Småland och Öarna (Svenska ESF-rådet)
 29. Statsbidrag till projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet, för ideella föreningar och stiftelser (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 30. ”Vita fläckar-stödet”, för insatser för journalistisk bevakning i svagt bevakade områden (Myndigheten för press, radio och TV)
 31. Projektbidrag till föreningar för insatser som främjar integration (Höörs kommun)
 32. Konsultcheck till företag för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys (Tillväxtverket)
 33. Bidrag till organisationer för att stödja och hjälpa människor som lever i en ur olika aspekter utsatt situation (Region Södermanland)
 34. Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet genom samverkan och kunskapsutbyte, för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (Arbetsmiljöverket)
 35. Lovbidrag, bidrag till föreningar för gratisaktiviteter för barn och unga under februarilovet, sommarlovet och höstlovet (Malmö stad)
 36. Statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin, till ideella föreningar (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 37. Bidrag till nytänkande regionutvecklingsprojekt för tillväxt och utveckling, till samverkan mellan företag, föreningar, kommuner högskolor osv (Västra Götalandsregionen)
 38. Statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 39. Bidrag från ”Levande historia” för gruppresor eller andra aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter (Göteborgs stad)
 40. Lokalbidrag till församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (Myndigheten för stöd till trossamfund)
 41. Stöd för drop in-idrott eller öppen idrott för ungdomar 13-20 år (Stockholm stad)
 42. Transportbidrag. Kompenserar för nackdelar som företagen i norra Sverige för företag som förädlar produkter där (Tillväxtverket)
 43. Statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 44. Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund, ideella föreningar och stiftelser som känner rädsla för våld, hot eller trakasserier (Kammarkollegiet)
 45. Creative Force, program som finansierar internationella projekt för att genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister. (Svenska Institutet)
 46. Stöd till aktiviteter som bidrar till att asylsökande får en meningsfull tillvaro i väntan på beslut (Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen)
 47. Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler, för nybyggnad, ombyggnad samt till standardhöjande reparationer m.m. för kulturlokaler som ägs och drivs av någon annan än staten (Boverket)
 48. Bidrag för teologisk utbildning till konfessionella utbildningsinstitutioner (Myndigheten för stöd till trossamfund)
 49. Utvecklings – och investeringsbidrag för föreningar (Hjo kommun)
 50. Nystartsjobb, stöd när du anställer någon som varit utan arbete länge eller någon som är nyanländ i Sverige (Arbetsförmedlingen)
 51. Statsbidrag till stöd för kvinnors organisering i egna sammanslutningar, för att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Söks av föreningar och organisationer med minst 75 % kvinnor (Jämställdhetsmyndigheten)
 52. Stöd inom projektet Kreativa Europa till europeiska plattformar, för ännu inte så etablerade konstnärer och kulturskapare, för att öka spridningen av konstnärliga/ kulturella verk mellan länder och utanför Europa (Kulturrådet)
 53. Statsbidrag till ideella organisationer som jobbar för att främja dömdas återanpassning i samhället (Kriminalvården)
 54. Bidrag för politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerade i kommunfullmäktige (Örebro kommun)
 55. Stöd för att upplåta dans- och teaterlokaler under tider då verksamheten inte nyttjar lokalerna (Uppsala kommun)
 56. Bidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 57. Stöd till organisationer för talangutveckling för att stärka den svenska filmen (Svenska filminstitutet)
 58. Stöd för företag till investering i produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, maskiner eller inventarier (Region Norrbotten)
 59. Stöd till organisationer för biståndsprojekt och program i enlighet med Sveriges biståndsstrategier (SIDA)
 60. Verksamhetsbidrag till organisationer som arbetar med att stödja konsumentintresset (Konsumentverket)
 61. Stöd för folkhälsa, för föreningar som stöttar insatser som möjliggör fysisk aktivitet för allmänheten (Karlstads kommun)
 62. Bidrag till organisationer för nyskapande och utvecklande projekt (Allmänna arvsfonden)
 63. Stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och minska skillnader i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen)
 64. Distributionsstöd för dagstidningar som ingår i samdistribution, vilket ska främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. (Myndigheten för press, radio och TV)
 65. Stöd till företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling som rör skogen (Skogsstyrelsen)
 66. Hyresbidrag för föreningar för att långtidshyra lokaler eller för att hyra lokal vid enstaka tillfällen (Sundsvalls kommun)
 67. Regionalt strukturfondspartnerskap, bestående av EU-pengar, om du har en smart projektidé som främjar jobb, tillväxt eller grön ekonomi (Region Jämtland Härjedalen)
 68. Spridningsbidrag för rapporter och projekt med koppling till biblioteksplaner (Kungliga biblioteket)
 69. Kulturstöd till eget skapande, demokrati och folkbildning för föreningar och organisationer (Stockholm stad)
 70. Bidrag till trossamfund för andlig vård inom sjukvården (Myndigheten för stöd till trossamfund)
 71. Arrangemangsbidrag, både större och mindre, för att stödja publika arrangemang som har betydelse för staden som evenemangs- och besöksstad (Malmö stad)
 72. Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm, för filmare som inte är professionella (Region Gävleborg)
 73. Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (Regeringskansliet)
 74. Statsbidrag för elev- och föräldraorganisationer (Skolverket)
 75. Stöd till idéer som främjar trafiksäkerhet via Skyltfonden (Trafikverket)
 76. Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet (Folkhälsomyndigheten)
 77. EU-bidrag till små och medelstora företag för att registrera ett varumärke eller en design hos EUIPO eller annan myndighet inom EU (Patent- och registreringsverket)
 78. Ungdomspeng, för de som är mellan 12-29 år och vill anordna ett arrangemang i kommunen (Lidköpings kommun)
 79. Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 80. Bidrag till arrangemang, projekt och produktioner som initieras, planeras och genomförs av, för och med barn och unga 13–25 år (Jönköpings kommun)
 81. Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, för kommuner (Skolverket)
 82. Etableringsbidrag till trossamfund eller församlingar som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet (Myndigheten för stöd till trossamfund)
 83. Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (Riksdagen)
 84. Stöd till organisationer för tidiga insatser för asylsökande (TIA), som ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden m.m. (Länsstyrelsen Uppsala län)
 85. Projektstöd Öppna Malmö, för att lyfta frågor om diskriminering och rasism (Malmö stad)
 86. Verksamhetsstöd till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft (Region Värmland)
 87. Organisationsbidrag för spelförebyggande verksamhet (Folkhälsomyndigheten)
 88. Bidrag till kvinnoorganisationer för avgränsade aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor (Jämställdhetsmyndigheten)
 89. Statsbidrag som ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet, gällande förskoleklass och lågstadiet (Skolverket)
 90. Fritidsföreningsbidrag för ökad jämlikhet, för att utjämna skillnader i tillgången till fritidsaktiviteter mellan olika målgrupper exempelvis mellan stad och landsbygd, köns- och integrationsperspektiv mm. (Jönköpings kommun)
 91. Redaktionsstöd till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet (Myndigheten för press, radio och TV)
 92. Bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön i förskolor och skolor (Lunds kommun)
 93. Projektbidrag för främjande av hemslöjd för professionella utövare (Nämnden för hemslöjdsfrågor)
 94. Bidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar, för kommuner och samordningsförbund (MUCF, Myndigheten- för ungdoms och civilsamhällesfrågor)
 95. Organisationsbidrag till trossamfund för att stödja och möjliggöra lokal religiös verksamhet (Myndigheten för stöd till trossamfund)
 96. Statsbidrag till organisationer för att elever ska kunna kan delta i vetenskapstävlingar utomlands, eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige (Skolverket)
 97. Drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler (Östersunds kommun)
 98. Driftsstöd nyhetstidningar med betalande prenumeranter och kan vara både tryckt och digital (Myndigheten för press, radio och TV)
 99. Statsbidrag för läxhjälp till organisationer för att erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid (Skolverket)
 100. Stöd till politiska ungdomsförbund för att främja demokrati och stimulera ungdomar till politiskt engagemang (Region Dalarna)

Tillbaka till toppen av sidan

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.