MENY STÄNG MENY

Juridisk rådgivning

Skattebetalarna erbjuder skattejuridisk service och rådgivning till både privatpersoner och företag. Som medlem kan du kontakta våra jurister och få svar på dina skattefrågor utan extra kostnad. Du kan även välja att skydda dig mot kostsamma skatteprocesser genom att teckna vårt Skatterättskydd. 

Juridiska frågor och svar

Här kan du ta del av vanliga skattejuridiska frågor och svar både för dig som företagare och för dig som privatperson. Frågorna har ställts av Skattebetalarnas medlemmar till våra jurister och publicerats i medlemstidningen. Eftersom gällande regler kan ändras, bör du kontakta juristerna för aktuell rådgivning.

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

 

LÄS MER

Skattejuridisk rådgivning för medlem som är privatperson 

Skattebetalarnas jurister ger dig kostnadsfri rådgivning inom skatterätt per telefon och e-mail.
De svarar på alla möjliga skattefrågor, exempelvis om: 

 • Lön och pension
 • Fastigheter och skog
 • Värdepapper och försäkringar
 • Arbetsresor och tjänsteresor
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning
 • Utlandsflytt och tolkning av skatteavtal

Som medlem som är privatperson får du hjälp med frågor rörande dig personligen, din make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt

Som medlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord. 

Juristerna hjälper också till inom området ekonomisk familjerätt, till exempel 

 • Arvsrätt 
 • Testamentestolkning 
 • Giftorätt 
 • Samborätt 
 • Gåvorätt 

Våra jurister når du enklast genom mejl eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se 

Har du frågor om något dokument så får du gärna scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du mejlar. 

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Skatterättsskydd Privatperson (omfattar även din familj) 

Att på egen hand driva en skatteprocess mot Skatteverket är komplicerat och att anlita en skattejuristbyrå är i regel mycket kostsamt. Och tyvärr gäller inte rättshjälp vid skatteprocesser.

Med Skatterättsskydd Privatperson kan du och din familj bli företrädd av våra skattejurister vid en process med Skatteverket som motpart. Om våra jurister företräder dig i processen så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

För Skatterättsskyddet betalar du 350 kronor per år, utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. 

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd här till höger på sidan under ”Dokument”. 

För att teckna eller få svar på frågor, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00. 

 

Skattejuridisk rådgivning för företagsmedlemmar 

Skattebetalarnas jurister ger ditt företag kostnadsfri rådgivning inom skatterätt: 

Exempel på sådant du kan ställa frågor om: 

 • 3:12- reglerna
 • Skattemässiga dispositioner såsom periodiseringsfonder, expansionsfonder, ersättningsfonder och räntefördelning
 • Tidpunkt när intäkter och kostnader ska tas upp
 • Förmånsbeskattning
 • Skattemässiga skillnader mellan olika företagsformer (enskild firma, aktiebolag och handelsbolag mm)

Du får dessutom samma hjälp som medlem som är privatperson, det vill säga skatterättslig rådgivning inom områdena:

 • Lön och pension
 • Fastigheter och skog
 • Värdepapper och försäkringar
 • Arbetsresor och tjänsteresor
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning
 • Utlandsflytt och tolkning av skatteavtal

Du får hjälp med frågor rörande ditt företag, dig personligen, make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt 

Som företagsmedlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, samboavtal och äktenskapsförord. 

Juristerna kan också hjälpa till med vissa frågor om exempelvis: 

 • Arvsrätt 
 • Testamentestolkning 
 • Giftorätt 
 • Samborätt 
 • Gåvorätt 

Våra jurister når du enklast genom mejl eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se 

Har du frågor om något dokument så får du gärna scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du e-postar. 

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Skatterättsskydd Företag (omfattar även dig och din familj)

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare oftast i underläge eftersom Skatteverket förfogar över närmast obegränsade resurser. 

Med vårt Skatterättsskydd Företag kan ditt företag, du och din familj bli företrädd av våra skattejurister vid en process med Skatteverket som motpart. Om våra jurister företräder dig i processen så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

Allt detta får ditt företag, du och din familj för 1500 kronor per år, utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. 

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd här till höger på sidan under ”Dokument” 

För att teckna eller få svar på frågor, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00. 

Vanliga juridiska frågor och svar

Skattejuridiska frågor och svar för dig som företagare

+Leasa bil fördelaktigt i momspliktig verksamhet?

Under förutsättning att det inte är fråga om en taxibil, körskolebil eller begravningsbil gäller följande: Köper du bilen får momsen inte lyftas alls. Om du istället leasar bilen får du lyfta 50 procent av momsen på leasingavgiften under förutsättning att bilen används över 100 mil per år i den momspliktiga verksamheten.

+Vi erbjuder våra anställda kostnadsfri pensionsrådgivning en gång om året. Ska de anställda förmånsbeskattas för detta? (Sunt Förnuft nr 1 2020)

Om arbetsgivaren erbjuder anställda pensionsvägledning i form av information och rådgivning och denna är begränsad till att avse de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst, så är pensionsvägledningen skattefri för den anställde. Pensionsvägledning som omfattar den anställdes allmänna pension, övriga pensionstjänster, andra tillgångar och familjerättsliga frågor anses dock vara en skattepliktig förmån.

+Mitt aktiebolag har under året anlitat en skatt- och redovisningsbyrå för hjälp med deklaration, bokföring och årsbokslut. Är kostnaderna för detta avdragsgilla? (Sunt Förnuft nr 1 2020)

Utgifter för extern hjälp med företagets bokföring, årsbokslut samt moms och arbetsgivardeklarationer får dras av
som kostnad. Utgifter för extern hjälp med inkomstdeklarationen är däremot inte avdragsgilla

+Kan jag få avdrag för resekostnader utan att ta ut lön?

Jag äger ett fåmansaktiebolag. Jag arbetar i bolaget och har inga planer på att sluta med det inom överskådlig tid. Däremot tänkte jag låta bli att ta ut lön från och med nästa år, och då istället börja ta ut pension. Min plan är att leva på en kombination av pension och lågbeskattad 3:12-utdelning. I och med att jag ska fortsätta att arbeta i bolaget kommer jag även fortsättningsvis att ha kostnader för resor till och från kontoret. Kan jag få avdrag för resorna trots att jag slutar att ta ut lön? 

Svar: En företagsledares arbetsresor får dras av mer om resorna är hänförliga till en ”inkomstgivande verksamhet i  inkomstslaget tjänst”. Om man har för avsikt att arbeta i sitt bolag utan att ta ut någon lön anses det inte vara fråga om en inkomstgivande verksamhet i inkomstslaget tjänst, och då saknas avdragsrätt för resorna. För att kunna få avdrag för dina arbetsresor bör du fortsätta att ta ut en regelbunden lön som uppgår till minst samma belopp som de arbetsresor du begär avdrag för. 

+Hur beräknar jag förmånsvärdena i mitt fåmansaktiebolag?

Jag äger ett fåmansaktiebolag som i sin tur äger ett hyreshus. Under året har bolaget hyrt ut tre av husets fyra lägenheter. Den fjärde lägenheten har jag bott i själv, utan att betala någon hyra. Alla lägenheter är lika stora och från hyresgästerna har jag tagit ut en hyra om 6000 kronor per lägenhet. Bolaget äger också en bil som jag använder privat cirka 500 mil per år. Bolaget bekostar all bensin. Jag har förstått att jag ska förmånsbeskattas för bilen och bensinen samt för att jag får bo i hyreshuset utan att betala någon hyra. Vad jag undrar är hur jag ska beräkna förmånsvärdena. Vidare undrar jag om det utgår några arbetsgivaravgifter på förmånerna och hur jag isåfall beräknar dessa?

Svar: Utgångspunkten är att förmånsbeskattning ska grunda sig på marknadsvärdet och att detsamma gäller underlaget för arbetsgivaravgifter. Det finns dock några undantag. För bostaden ska du ta upp en förmån motsvarande marknadsvärdet. I ditt fall ligger det nära till hands att detta är 6000 kronor eftersom det är vad dina hyresgäster betalar. Arbetsgivaravgifterna ska däremot inte grundas på marknadsvärdet utan på särskilda värdetabeller som är indelade efter ort. Tabellerna återfinns på Skatteverkets hemsida. För bilar sker förmånsbeskattning efter särskilda schabloner. På Skatteverkets hemsida finns en beräkningstjänst där du kan få fram förmånsvärdet för just din bil. Även arbetsgivaravgifterna ska grundas på detta förmånsvärde. Förmån av drivmedel beräknas genom att marknadsvärdet av det drivmedel som har använt vid privat körning multipliceras med faktorn 1,2. Arbetsgivaravgifterna grundas dock på marknadsvärdet, det vill säga utan att detta multipliceras med någon faktor.

 

+Avdrag vid eget val av träningskort

Jag driver ett företag som har fem anställda. Sedan några år tillbaka har jag erbjudit dem ett träningskort på ett gym som ligger ett stenkast från våra lokaler. Kortet kostar 6000 kronor per år och anställd. På senare tid har ett par anställda uttryckt intresse för att att träna på ett annat ställe. Förändras någonting skattemässigt om jag låter de anställda välja ut sin träning själva så länge de håller sig inom 6000 kronor per år?

Svar: Motions- och friskvårdsaktiviteter som en arbetsgivare erbjuder all personal och som är av enklare slag och mindre värde är skattefri. Skatteverket har inte angett någon övre gräns för vad det får kosta i den situationen att arbetsgivaren pekar ut en viss friskvårdsaktivitet som erbjuds till alla, exempelvis möjlighet att få träna på ett specifikt gym. Vår bild är att Skatteverket i det fallet accepterar en kostnad om 6000 kronor per år och anställd, åtminstone så länge det rör sig om ett inte alltför lyxbetonat gym. När arbetsgivaren istället låter de anställda välja aktivitet själva har dock Skatteverket satt ut en specifik beloppsgräns för vad som kan ges ut skattefritt. Den ligger på 5000 kronor per år och anställd, och om den överskrids anser Skatteverket att hela beloppet ska förmånsbeskattas. Betalar arbetsgivaren exempelvis ut 5 300 kronor för friskvård som den anställde valt själv så är det alltså inte 300 kronor som ska förmånsbeskattas utan 5300 kronor.

+Schablonmetoden i aktiebolag?

Mitt aktiebolag äger marknadsnoterade aktier som gått upp i värde med flera hundra procent. Om bolaget säljer aktierna, får bolaget då använda sig av schablonmetoden eller gäller denna bara för privatpersoner?

Svar: Schablonmetoden innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttring av marknadsnoterade aktier sedan utgifter för försäljningen dragits av. (Förutsättningen för att det ska vara förmånligare att använda schablonmetoden än genomsnittsmetoden är att ersättningen är mer än fem gånger så stor som anskaffningskostnaden). Någon begränsning som innebär att schablonregeln inte får användas av aktiebolag finns inte, så svaret på din fråga är att det går bra.

Skattejuridiska frågor och svar för dig som privatperson

+Jag avser att förvärva en fastighet som är bebyggd med två mindre villor, två mindre redskapsbodar och en vedeldad bastu. Hur många fastighetsavgifter kommer jag att få betala?

En villa samt till villan hörande tomtmark utgör en småhusenhet. För varje småhusenhet utgår en egen fastighetsavgift. Redskapsbodarna och bastun utgör så kallade komplementhus. Dessa hänförs till någon av småhusenheterna (som utgångspunkt till den mest värdefulla av dem) men ger inte upphov till ännu fler fastighetsavgifter. Sammanfattningsvis kommer du alltså att betala två fastighetsavgifter. Avgifternas storlek beror på taxeringsvärdena, men uppgår under 2020 som mest till 8 349 kronor per småhusenhet.

+Slopas uppskovsräntan på bostadsvinster – såväl på gamla som nya?

Som en del av januariöverenskommelsen är uppskovsräntan på bostadsuppskov på väg bort. Mindre känt är att det enligt nuvarande regler faktiskt går att få uppskov retroaktivt även för redan avskattade vinster. Även dessa uppskov kan bli kostnadsfria från och med 2021.

Många som säljer sin bostad använder sig av möjligheten att få uppskov med vinstskatten. Den som har ett sådant uppskov påförs varje år en schablonintäkt som uppgår till 1,67 % av den uppskjutna vinsten. Schablonintäkten beskattas med 30 %. Effekten av detta är att bostadsuppskovet medför en årlig kostnad motsvarande ca 0,5 % av den uppskjutna vinsten. Denna kostnad kallas i dagligt tal för uppskovsränta.

I förhållande till senare års låga allmänna ränteläge har uppskovsräntan varit hög – för de flesta skattebetalare har kostnaden för uppskovet gått jämnt ut med att istället ta ett banklån med 3,25 % ränta och använda det lånade beloppet till att betala in skatten.

I det s.k. januariavtalet var en av punkterna att uppskovsräntan på sikt skulle avskaffas. Men ovissheten har varit stor gällande när detta skulle ske och vilka uppskov som i så fall skulle omfattas. På försommaren enades regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om att uppskovsräntan ska slopas från och med år 2021, det vill säga från och med deklarationen 2022. Vidare enades man kring att de nya reglerna ska gälla såväl gamla som nya uppskov.

Frågan är då om de som redan skattat fram sina vinster har gått miste om möjligheten att få uppskov som från och med nästa år skulle kunna bli kostnadsfria?

– Till och med utgången av det sjätte kalenderåret efter det år man sålde bostaden (eller gjorde en frivillig återföring av uppskovet) har man rätt att få sin deklaration omprövad, berättar Magnus Bodö, jurist på Skattebetalarna. Exempelvis har man alltså under år 2020 möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2014 och senare. Vinster som tagits upp ännu tidigare går det tyvärr inte att göra någonting åt. Därmed är det möjligt för många som valt att inte begära uppskov med vinst, eller som först begärt uppskov men därefter återfört detta till beskattning, att ångra detta i efterhand, fortsätter Magnus Bodö.

Om man genom omprövning får uppskov med en tidigare avskattad vinst får man tillbaka vinstskatten, och åker istället på att betala uppskovsränta för de år som passerat sedan avskattningen. Men i och med att man inte betalar någon uppskovsränta för beskattningsår 2021 och framåt kan det vara lönsamt att få uppskov med tidigare avskattade vinster, givetvis under förutsättning att partiernas överenskommelse fullföljs.

Riksdagen har ännu inte tagit beslut i frågan varför inget är klart. Men om överenskommelsen fullföljs och det inte införs några ytterligare nya specialregler i samband med att uppskovsräntan slopas, borde många kunna få tillbaka en redan inbetald vinstskatt och istället få en skattekredit som från och med år 2021 är helt kostnadsfri.

Fakta:

– Skatten på privatbostadsvinster är 22 procent.

– Fram till och med 2007 kunde man skjuta upp vinstbeskattningen utan kostnad, men sedan 2008 påförs man en årlig schablonintäkt på den uppskjutna vinsten.

– I nuläget tas en schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet upp som kapitalinkomst i deklarationen och beskattas med 30 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad om 0,5 procent av den uppskjutna vinsten.

– så länge bankens utlåningsränta är lägre än 3,25 % har det lönat sig för de flesta skattebetalare att ta ett banklån och betala av skatten istället för att ha ett uppskov.

– Staten får in runt 1,5 miljard kronor per år från uppskovsräntan.

– Tidigare fanns ett tak på uppskovet på 1,45 miljoner kronor. Detta tak var borttaget under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020. Sedan den 1 juli 2020 är ett takbelopp återigen inför men ligger nu på 3 miljoner kronor.

+Jag har tänkt att sälja marknadsnoterade aktier som jag för länge sedan ärvde från en släkting. Vid tillfället då jag fick dem var de värda cirka 100 000 kronor men i dag ligger marknadsvärdet på runt 500 000 kronor. Måste jag betala skatt på hela mellanskillnaden om 400 000 kronor? (Sunt Förnuft nr 1 2020)

Arvtagaren tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och din skattepliktiga vinst utgörs således av skillnaden mellan försäljningsintäkten och det övertagna anskaffningsvärdet.
Vad aktierna hade för värde när du fick dem i arv saknar alltså betydelse. Som alternativ till att använda det faktiska anskaffningsvärdet kan du använda schablonmetoden. Denna innebär att du använder 20 procent av försäljningspriset (efter avdrag för bankavgift eller courtage) som omkostnadsbelopp. Resterande del, det vill
säga 80 procent av försäljningspriset, räknas som vinst. För att det ska löna sig att använda schablonmetoden krävs det att aktiernas försäljningspris varit mer än fem gånger så högt som det övertagna anskaffningsvärdet

+Vi planerar att skilja oss och tanken är att jag ska överta vår gemensamma bostadsrätt. Min make har sedan tidigare ett bostadsuppskov. Vad händer med detta om jag övertar hans del i bostadsrätten? (Sunt Förnuft nr 1 2020)

Om en bostad övergår genom bodelning i samband med att ett äktenskap upplöses kan man låta uppskovet följa med
den övertagna andelen i bostadsrätten. Men kom då ihåg att den uppskjutna skatten på uppskovet utgör en skuld till staten, och att den skulden bör beaktas när ni räknar ut vilket värde övertagandet av bostadsrätten ska åsättas i bodelningen.

+Hur stora blir årets sänkningar av elnätsavgifterna, 2020? Är villaägare i Danderyd, där Eon äger nätet. (Sunt Förnuft nr 1 2020)

Flera faktorer påverkar sänkningensstorlek: vilken elnätsleverantör du har, i vilket av deras prisområden du bor och storleken på säkringen i ditt elnätsabonnemang. Din årskostnad hos Eon bör minska med cirka 420 kronor inklusive moms (-6,3 procent) vid ett abonnemang på 25A, och med cirka 320 kronor vid 20A (prislista för Stockholmsregionen 2019 och 2020). Prisskillnaderna är stora i Eons tre prisområden*.

Högst avgifter har elnätskunderna i Nord, följt av Syd och Stockholm. Störst sänkning får kunderna i Syd med cirka 2 000 kronor för abonnemang på 25A och cirka 1 500 kronor vid 20A. Ellevio har sex prisområden. Enligt deras beräkningar blir Stockholmsområdets sänkning något lägre än Eons, medan spannet för sänkningarna
i övriga områden uppgår till 1 680–3 240 schablonkronor för 25A, och 1 080–2 470 kronor för 20A.
Bakgrunden till frågan är att vid årsskiftet trädde ett nytt regelverk** i kraft som sänker elnätsföretagens intäktsramar (tak för hur mycket de får tjäna). Det medför att de inte kan ta ut lika stora avgifter 2020–2023.
Skärpningen är en följd av att hushållen fått kraftigt höjda nätpriser under flera år. Det finns i dag 175 elnätsföretag som har geografiska monopol (äger nätet och elledningen där du bor). De tre största företagen
är Eon, Vattenfall och Ellevio som tillsammans har 60 procent av elnätet. De har också höjt avgifterna mest, och
behöver därför göra större sänkningar än övriga företag. Variationerna runt om i landet kommer dock att bli stora, och en del hushåll får räkna med oförändrade eller till och med höjda avgifter. 

* Eons priser gäller från den 1 januari, Ellevios från den 1 februari och Vattenfall har i skrivande stund
(30 januari) inte presenterat årets priser.

**Skärpta tillsynsregler (finns för att motverka utnyttjande av monopolsituationen).

+Kvitta aktieförlust mot fastighetsvinst?

I år har jag sålt aktier på börsen med ganska stor förlust. Sedan många år tillbaka har jag både en privatbostadsfastighet och en näringsfastighet och nu funderar jag på att sälja någon av dem för att kunna kvitta vinsten mot förlusten på aktierna. Är en sådan kvittning möjlig?

Svar: Ja, delvis. Fullt avdrag för förluster på marknadsnoterade aktier får man endast mot skattepliktiga vinster på andra aktier och övriga delägarrätter. Men ofta finns det kvar outnyttjade aktieförluster även efter att alla sådana kvittningsmöjligheter är uttömda. När så är fallet får 70 procent av de återstående aktieförlusterna dras av mot andra inkomster i inkomstlaget kapital, exempelvis utdelningar, intäktsräntor och kapitalvinster som uppstått vid försäljning av fastigheter. Av en aktieförlust på 100 000 kronor får alltså 70 000 kronor dras av mot en lika stor skattepliktig inkomst från försäljning av fastighet. Av en vinst från försäljning av en privatbostadsfastighet tas 22/30-delar upp till beskattning och det innebär att det krävs en vinst på ca 95 500 kronor för att det ska uppstå en skattepliktig inkomst. Av envinst från försäljning av en näringsfastighet tas 90 procent upp till beskattning, och det innebär att det krävs en vinst på knappt 78 000 kronor för att det ska uppstå en skattepliktig inkomst på 70 000. Sammantaget innebär detta att för varje 100 000 kronor i förlust på de marknadsnoterade aktierna så neutraliseras en vinst på privatbostadsfastigheten på cirka 95 500 kronor eller en vinst på hyresfastigheten på knappt 78 000 kronor.

+Hur hög skatt blir det vid tidig pensionsavgång?

Hur mycket högre blir skatten vid tidigare pensionsavgång? Och hur påverkas skatten vid uttag av del av den allmänna pensionen?

Svar: Från 2020 är det möjligt att ta ut allmän pension först från 62 års ålder (idag 61 år). Då kan du välja mellan att ta ut den allmänna pensionen till 25, 50, 75, 100 procent även om du fortsätter att arbeta. I samråd med din arbetsgivare kan du i regel även välja att gå ned i arbetstid och kombinera detta med pension. Regelverken som styr detta förfarande skiljer dock en del mellan statlig och privat sektor, liksom olika avtal. Pension som tas ut året innan man fyller 66 år har en högre beskattning. Det är en konsekvens av att den inte omfattas av de skattesänkningar som löntagare och pensionärer fått ta del av sedan 2007. Det kan handla om tusenlappar varje månad. Förtida uttag av pension leder således till en högre skatt samtidigt som man fortsätter att arbeta med lön, men också att den allmänna pensionen blir lägre resten av livet. Detta är viktigt att beakta. Ligger man nära brytpunkten för statlig inkomstskatt, är det även viktigt att räkna på marginalskatteeffekter. 

+Kan ränteinkomster från skog kvittas mot ränteutgifter?

Kan jag kvitta mina ränteinkomster på mitt skogskonto mot ränteutgifter jag haft för lån på min privatbostad?

Svar: Den ränta du erhåller på ett skogskonto beskattas med 15 procent. Det är din bank som redovisar och betalar in räntan till Skatteverket. Skatten på räntan är slutlig och definitiv. Den får inte kvittas mot utgiftsräntor, kapitalförluster eller liknande. Svaret är alltså nej.

+Beskattas försäljning av jultidningar?

Min nioårige son har tänkt att sälja jultidningar och kommer i så fall att tjäna lite pengar, och jag undrar om detta är något som behöver deklareras? Kan man överhuvudtaget beskattas när man är så ung?

Svar: Provision och annan ersättning från försäljning av jultidningar är normalt skattepliktig inkomst av tjänst, och någon nedre åldersgräns för när man kan beskattas finns inte. Tjänsteinkomster som understiger ett visst belopp beskattas dock inte hos mottagaren och föranleder heller inte någon deklarationsplikt. För inkomståret 2019 går gränsen vid 19 670 kronor per år.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.