100 år i skattebetalarnas tjänst

100 år i skattebetalarnas tjänst

Den 30 mars 1921 grundades Skattebetalarnas Förening vid ett möte i Stockholm på initiativ av bankdirektör och häradshövding Marcus Wallenberg. Det var en turbulent tid med första världskriget bara några få år bakåt i tiden. Föreningens målsättning var att skatter inte skulle höjas i onödan och att motverka slöseri med gemensamma medel. Redan från första början bestämdes att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden.

Under åren har man myntat uttrycket marginalskatt, bekämpat planhushållning, opinionsbildat för lägre skatter minskat slöseri med skattepengar och rättssäkerhet för skattskyldiga. Föreningen har drivit kampanjen Hälften kvar, medverkat till avskaffandet av fastighetsskatten och mycket mer. Skattebetalarna har åstadkommit mycket men det finns mer att göra även efter hundra års arbete i skattebetalarnas tjänst.

Historik i korthet

30 mars 1921: Föreningen grundas och Marcus Wallenberg väljs till dess förste ordförande.

1927: Medlemmarna erbjuds finansiell rådgivning genom att man grundar en budgetbyrå som är föregångare till den dagens skatterättsskydd.

1929: En kommunal revisionsbyrå inrättas för att kunna granska slöseri av kommuner och landsting.

1945: Kampanj startas mot den socialdemokratiska regeringens förslag på planhushållning.

1948–1949: Medlemmarna erbjuds fördjupade ekonomiska kunskaper genom föreningens nystartade nationalekonomisk tidskrift Balans.

1961: Skattebetalarna firar 40-års jubileum vid årsstämman i Stockholms konserthus.

1966: Tabellsamlingen ”Fakta för skattebetalare börjar ges ut” för att kunna granska de dolda skatterna.

1971: Det amerikanska konceptet ”Skattefridagen” importeras till Sverige av föreningen. Skattefridagen inföll då den 20 juli.

1985: Kampanjen ”Hälften kvar” introduceras.

1988: Föreningen medverkar till att grunda Världsskatteorganisation.

1991: I skatteuppgörelsen sänks marginalskatterna till maximalt 50 procent i enlighet med Skattebetalarnas krav.

1990-tal: Föreningen kampanjar mot fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och arv- och gåvoskatterna.

2002: Efter flera års kamp vinner Skattebetalarna ett mål i Europadomstolen där Sverige fälls för att kombinationen av straff och skattetillägg utgjorde dubbel påföljd vilket kränker de mänskliga rättigheterna.

2005: Arvs- och gåvoskatterna avskaffas.

2006: Kampanjen ”1 200 miljarder” lanseras.

2007: Efter enträget arbete från föreningen avskaffas förmögenhetsskatten.

2008: Fastighetsskatten avskaffas efter flera års kampanjande från Skattebetalarnas sida.

2010: Ämbetet slöseriombudsman inrättas.

2016: Pia Kinhult väljs till föreningens första kvinnliga ordförande.

2020: Värnskatten avskaffas.

2021: Föreningen fyller 100 år.