Äldre rapporter

Här hittar du titlarna på våra äldre rapporter efter publiceringsdatum. Dessa kan inte laddas ned – men om är du intresserad av en rapport så maila namnet och publiceringsåret på den till info@skattebetalarna.se – så skickar vi rapporten som pdf till dig.

Maila oss på info@skattebetalarna.se för att få tillgång till våra äldre rapporter som listas nedan.  Ange rapportens namn och publiceringsår.

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Halland

2018-03-20

I Halland skulle en återinförd fastighetsskatt innebära en årlig skatt på i genomsnitt 21 500 kronor för länets småhusägare, med stora variationer mellan kommunerna. I Kungsbacka hade den genomsnittliga fastighetsskatten i år landat på 32 200 kronor, i Varberg 22 600 kronor och i Halmstad 20 200 kronor. I Kungsbacka är det drygt fyra gånger högre än dagens takbelopp för fastighetsavgiften.

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Västra Götaland

2018-03-20

I Västra Götaland skulle en återinförd fastighetsskatt innebära en årlig skatt på i genomsnitt 20 800 kronor för länets småhusägare, med stora variationer mellan och inom kommunerna. I Göteborg hade den genomsnittliga fastighetsskatten landat på ca 38 200 kronor, i Partille 37 900 kronor och i Mölndal 35 300 kronor. Det är mer än fyra gånger högre än dagens takbelopp för fastighetsavgiften. 

Mer välfärd för varje skattekrona – En fördjupad granskning av äldreboenden, gymnasieskolor och vårdcentraler i fyra kommuner

2018-03-20

Den svenska välfärden står inför omfattande ekonomiska utmaningar. Att offentlig välfärdsverksamhet inte går med nödvändigt överskott för att finansiera framtida investeringar utan istället ofta drivs med underskott är därför mycket problematiskt. Skattebetalarna har i en tidigare rapport lyft frågan om förluster i offentlig sektor. I denna rapport fördjupar vi analysen. Nima Sanandaji har genomfört granskningen uppdrag av Skattebetalarna.

Andelen seniorer i arbete minskade 2016 – Högre skatt bröt positiv trend

2017-12-28

Under 2016 minskade sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år, samtidigt som den ökade inom alla andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Det tyder på att det är ett resultat av den särskilda löneskatten som återinfördes 2016 för de som fyllt 65 år. Statistik från Eurostat visar att Sverige därmed hade en betydligt sämre utveckling under fjolåret än majoriteten av övriga EU- och EFTA-länder.

Kommunalskatten 2018

2017-11-11

Skattebetalarna har kartlagt kommunalskatten inför 2018. Genom en enkät till landets samtliga kommuner och landsting/regioner och en omfattande genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige har vi sammanställt de förändringar som väntas ske av den totala kommunalskatten. Den 15 december presenterar SCB de slutgiltigt beslutade skattesatserna för 2018.

 

Hur mycket ger en skattehöjning? – dags för ett finanspolitiskt ramverk som räknar in de negativa effekterna av högre skatter

2017-11-08

Syftet med det budgetpolitiska ramverket är att slå fast en försiktighetsprincip för hur statens utgifter och intäkter hanteras. Detta syfte uppnås bättre om beräkningar av budgetutfallet inkluderar negativa dynamiska effekter. Förväntade nya skatteintäkter som är osäkra bör räknas hem först när de är realiserade på samma grunder som positiva dynamiska effekter räknas hem först när de observerats.

Minskat slöseri genom återinfört tjänstemannaansvar

2017-09-01

Ett stärkt ansvarsutkrävande från offentliga tjänstemän i Sverige skulle vara till nytta både för den enskilde och för att bättre tillgodose allmänhetens intresse av minskat slöseriet med skattemedel. För att reformen ska få verklig effekt behövs både en skärpning av tjänstemannaansvaret som sådant och ett nytt regelverk om hantering av offentliga medel.

Skattesmäll Sverige 2015-2018 – Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet

2017-08-17

En sammanställning av regeringens genomförda och aviserade förändringar på skatteområdet under mandatperioden 2015-2018. Den bygger på uppgifter ur budgetpropositioner, vårpropositioner och material från regeringens hemsida. Vi redovisar de skattehöjningar och skattesänkningar som antingen genomförts eller aviserats och hur de riktas mot hushåll respektive företag. Nära 60 mdr i ökat skatteuttag!

Skattefridagen 2017

2017-07-10

Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter. Nytt för i år är att Skattebetalarna även beräknat Skattefridagen för landets samtliga kommuner. Resultatet visar på stora skillnader över landet för när Skattefridagen infaller först respektive sist. Nytt för i år är att vi även har en separat bilaga, där Skattefridagen presenteras för Sveriges alla kommuner, samt var den infaller först och sist. 

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

2017-06-28

Almedalsveckan växer explosionsartat. Att privata företag och organisationer satsar stort är en sak. Men en oroande trend är att fler offentliga aktörer är på plats för varje år. Det handlar om myndigheter, kommuner och landsting men också skattefinansierade organisationer som lägger ned betydande summor på att arrangera evenemang eller skickar politiker och tjänstemän för att nätverka.

Förändringar av marginalskatter i EU, 2005–2015 

2017-06-26

Nationalekonomen Fabian Wallen har på Skattebetalarnas uppdrag undersökt hur den högsta marginalskatten samt intäkterna från hushållens inkomstskatter har utvecklats i EU-länderna under 2005-2015. Flertalet länder har genomfört stora förändringar av marginalskatten. Resultatet visar att skatteintäkterna i snitt har ökat mer bland dem som har sänkt den högsta marginalskatten jämfört med de länder som har höjt den.

Mer välfärd för varje skattekrona -dags att rikta fokus mot förluster i välfärden

2017-06-01

För att få mesta möjliga välfärd för skattepengarna gäller det att ställa krav och stimulera till välfungerande konkurrens. Det är också viktigt att sätta stopp för de förluster i offentliga välfärdsenheter som skattebetalarna behöver täcka upp. Skattebetalarna vill rikta fokus mot förluster i offentlig välfärd, ett stort problem i välfärdssektorn som systematiskt döljs från allmänheten.

På väg mot världens högsta bensinskatt

2017-05-15

I år drabbas en miljon bilhushåll i Sverige av en skattehöjning på bensinen med minst 400 kronor. Sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 400 kronor. Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll. Finns även en bilaga: På väg mot världens högsta bensinskatt -rankning av länen som visar vilka kommuner som drabbas mest och minst av den höjda bensinskatten.

Löneökningen som försvann

2017-03-21

Skattebetalarna har granskat hur regeringens höjda skatter på arbete 2016 påverkat den slutliga skatten för ett antal månadsinkomster vid en löneökning på två procent. Resultatet visar att den totala skatten i relation till löneökningen vid månadsinkomster över 50 000 kronor ökade med 68-151 procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt.

Pensionärerna halkar efter

2017-02-14

Sedan 2006 har pensionärerna tappat nära en femtedel i köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva. I löpande priser har pensionärens inkomst efter skatt ökat med nära 23 procent medan löntagarens nettoinkomst ökat med 52 procent.

Släpp kommunernas bokföring fri – den är vår!

2016-12-09

En inspirationsrapport om vägen till ökad medborgarinsyn i den kommunala ekonomin

Kommunalskatten 2017: Drygt var tionde kommun höjer skatten

2016-11-02

Skattebetalarna har kartlagt kommunalskatten inför 2017. Genom en enkät till landets samtliga kommuner och landsting och en omfattande genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige har vi sammanställt de förändringar som väntas ske av kommunalskatten.

Kartläggning av 300 skattemål i Stockholms Kammarrätt, oktober – december 2015

2016-09-29

Skattebetalarna har kartlagt 300 skattemål under perioden oktober–december 2015 i Stockholms Kammarrätt. Syftet är att få en indikativ bild av hur utfallen blir när myndigheten och enskilda överklagar förvaltningsrätternas beslut till en kammarrätt. Av underlaget framgår att Skatteverket förlorar mer än hälften av de processer som myndigheten driver till denna instans.

Skattesmäll 2015–2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

2016-09-20

otalt har skatteuttaget ökat med cirka 54 miljarder kronor sedan regeringen tillträdde, i genomförda eller
aviserade förändringar på skatteområdet. Och fler skattehöjningar ligger och väntar i pågående utredningar.

Lägre andel seniorer i arbete – Högre skatt bryter positiv trend

2016-07-26

Den 1 januari i år återinfördes den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år med 6,15 procent. Ny statistik visar en kraftig inbromsning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år 2015 jämfört med övriga EU och EFTA-länder. Sverige har därför förlorat förstaplatsen till Island för snabbast ökningstakt under perioden 2006–2015. Hela 22 länder redovisar nu en bättre utveckling.

Skattefridagen 2016

2016-07-18

Skattefridagen för en medelinkomsttagare infaller i år den 18 juli.

 

Om kommunerna prioriterar annorlunda … Så kan 10–18 miljarder frigöras

2016-06-13

Det finns oförklarligt stora skillnader i hur mycket Sveriges 290 kommuner lägger på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet. Om kommunerna som har störst utgifter skulle anpassa dem till nivån i de kommuner som är jämförbara i storlek men mer effektiva i sin resursanvändning kunde 10–18 miljarder kronor frigöras.

Tabellbilagor 1.3–1.11  Den kompletterar och fördjupar de bilagor som finns på sidorna 9-23 i rapporten (Bilaga 1.1: Länsnivå – sorterat efter störst total besparingspotential per invånare; Bilaga 1.2: Kommunerna sorterade efter störst total besparingspotential per invånare; Bilaga 2: Utgiftsområdena samt Bilaga 3: Metod). Samt en lathund till rapporten, som ger en vägledning till hur man hittar information om en specifik kommun.

Politiskt slöseri kostar 1,7 miljarder kronor – eller 3 650 lärartjänster

2016-05-27

Skattebetalarna har som ett första steg i en större kartläggning granskat kostnaderna för kommunernas minsta verksamhetsområde – politisk verksamhet – med syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och på så sätt lösgöra resurser antingen till ökade anslag för kommunal kärnverksamhet eller för att möjliggöra ett lägre skatteuttag.

200 000 pensionärer går miste om utlovad skattelättnad

2016-03-11

Skattebetalarna har granskat regeringens skattelättnad för landets pensionärer och funnit att den omfattar 200 000 färre pensionärer än utlovat. Detta då gränsen för lägre skatt inte går vid en pension på 20 000 kronor per månad utan vid 17 617 kronor per månad.

Svenska ungdomsjobb i EU-topp – Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend

2016-02-03

Ny statistik från Eurostat visar att Sverige är det enda EU-land där antalet sysselsatta ungdomar har ökat sedan år 2006. Detta som en följd av lägre  arbetsgivaravgifter för ungdomar. Skattebetalarnas granskning visar att Sverige i jämförelse med andra EU-länder har klarat sig väl vad gäller arbetsmarknadens utveckling för unga i ljuset av den globala finanskris som briserade 2008.

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft 2016

2015-12-23

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016

2015-12-23

En jämförelse av skatteskillnaden mellan en pensionär och en löntagare med samma inkomst.

Kommunalskatten i landets kommuner 2016

2015-12-14

Samt bilaga med de skattesatserna 2016 för landets alla kommuner.

Låt alla betala sin skatt själva – avskaffa källskatten

2015-09-18

Den så kallade källskatten, alltså den skatt som arbetsgivarna drar direkt på de anställdas löner, bör avskaffas. Istället bör de anställda få ut hela bruttolönen och sedan själva betala in alla sina skatter och avgifter. Detta skulle synliggöra för människor hur mycket skatt de verkligen betalar, och bidra till att vi skulle få den behövliga skattedebatt som vi idag saknar i Sverige.

Skattesmäll Stockholm

2015-09-16

Regeringens budget ger en skattehöjning på ca 10,7 miljarder kronor för Stockholms län, vilket motsvarar 8 000 kronor per yrkesarbetande. Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att var tredje ny skattekrona kommer att tas från Stockholm, vilket påverkar både hushåll och företag negativt.

Skattesmäll Sverige

2015-09-16

Regeringens höstbudget för 2016 kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. Skattebetalarna har beräknat hur de aviserade skattehöjningarna fördelas regionalt. Totalt handlar det om höjda skatter med 30,4 miljarder 2016, vilket motsvarar 5 400 kronor per invånare i yrkesaktiv ålder. 16,4 miljarder kronor slår mot landets hushåll och 14 miljarder mot landets företag.

Sysselsättningsgrad Eurostat 2006-2014 (helår)

2015-09-02

Skattefridagen 16 juli -samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

2015-07-15

I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

Vart femte företag minskar antalet seniorer om den särskilda löneskatten för äldre återinförs

2015-07-07

Vart femte företag, ca 53 400 st, skulle minska antalet anställda över 65 år om regeringen återinför den särskilda löneskatten för dem över 65 år, visar en SKOP undersökning från Skattebetalarna. Särskilt hårt slår förslaget mot alla de egenföretagare som är över 65 år, cirka 72 000 personer plus de som driver aktiebolag, som får en direkt höjning av skatten på sin arbetsinsats med 5,6 procent.

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet

2015-07-03

Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB. Drygt vart tredje bilhushåll (962 000) får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år. Se bilagor; Så drabbas länen av höjd bensinskatt, Så drabbas alla kommuner av höjd bensinskatt och Kommunerna som drabbas mest av höjd bensinskatt.

Fakta för Skattebetalare 2015

2015-04-09

Fakta för skattebetalare är en faktaskrift om skatter och offentliga utgifter som vi årligen sammanställer sedan 1966. Årets faktaskrift innehåller 36 skatterelaterade tabeller med tyngdpunkt på det privatekonomiska perspektivet. Här hittar du bland annat skatteskalor och brytpunkter, basbelopp, kommunala skattesatser samt en översikt över statens skatteintäkter och offentliga utgifter.

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU

2015-03-16

Ny statistik visar att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan.

Kommunalskatten 2015

2014-12-12

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan som innehåller resultatet för varje kommun. Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

2014-12-01

I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Chockhöjd fastighetsskatt – om (S) ger (V) inflytande

2014-08-15

Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte.

Skattefridagen 2014, 16 juli

2014-07-15

Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2014 infaller skattefridagen den 16 juli, två dagar tidigare än förra året. Att skattefridagen i år infaller tidigare beror på det femte jobbskatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet och sänkte skatten på arbete.

Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014

2014-06-13

På uppdrag av Skattebetalarna och SPF Seniorerna har SCB tagit fram underlag som visar hur pensionärernas köpkraft utvecklas i år jämfört med 2013. Underlaget visar att landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014. Vår äldre generation blir i genomsnitt cirka 1 200 kronor fattigare per person trots det höjda grundavdraget och trots stärkta bostadstillägg.

Fakta för skattebetalare 2014

2014-05-10

Skriften Fakta för skattebetalare 2014 innehåller 36 skatterelaterade tabeller med tyngdpunkt på det privatekonomiska perspektivet. Det är en faktaskrift om skatter och offentliga utgifter som vi årligen sammanställer sedan 1966.

Så hög blir den nya skatten på småhus

2014-05-08

För dig som vill veta mer om hur fastighetsavgiften påverkas av 2015 års taxering av småhus eller som vill se hur ett återinförande av fastighetsskatten påverkar olika delar av landet och det totala skatteuttaget av småhusägare. Bilaga1 Prognos nya taxeringsvärden och fastighetsavgifter 2015, kommun för kommun.

Tjockare plånbok jämfört med 2006

2014-05-02

Skattebetalarna har jämfört hur skatten på hela lönen, dvs inklusive sociala avgifter, utvecklats jämfört med 2006 för en årsinkomst på 300 000 kronor (25 000 kr/mån.).

Pensionärernas köpkraft halkar efter

2014-04-16

Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en rapport från Skattebetalarna.

Sveket mot pensionärerna -100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärshushåll

2014-03-14

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.

Skattebetalarnas inlaga till Skatterättsnämnden

2014-01-26

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 som företagare. Swisha 295/399 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.