Deklarationstips

Skattebetalarnas jurister hjälper dig i deklarationstider

Som medlem i Skattebetalarna får du hjälp och tips kring deklarationen av våra erfarna skattejurister. Ring juristerna på 08-613 17 80. Under perioden 14 mars till 12 maj är telefonrådgivningen öppen mellan måndag till torsdag klockan 9-12.

Den tekniska utvecklingen har knappast förenklat skattejuridiken, men den har åtminstone gjort det enklare såväl att upprätta deklarationen som att lämna in den till Skatteverket. Det finns dock skäl att vara noggrann istället för att ha som huvudmål att deklarera med minsta möjliga arbetsinsats, inte minst för att inte missa att göra viktiga avdrag som kan ge pengar tillbaka.

Så undviker du skattetillägg

Om du är osäker på huruvida du har rätt till ett specifikt avdrag råder vi dig att under ”övriga upplysningar” noggrant ange vad avdraget avser. På så vis kan du undvika att påföras skattetillägg i händelse av att Skatteverket kommer fram till att avdraget är felaktigt.

Upplysningen ska vara tillräckligt detaljerad för att Skatteverket ska kunna lägga den till grund för sin bedömning av avdraget, eller i vart fall kunna konstatera att det behövs mer information för en korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så kallat öppet yrkande, och då riskerar man inte att drabbas av skattetillägg även om avdraget inte skulle medges.

Vanliga fel i deklarationen

Stäm gärna av listan nedan innan du lämnar in din deklaration.

Fysisk person (Inkomstdeklaration 1 samt NE- och N3A-bilagorna)
 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
 • Glöm inte att återföra preliminärt uppskov om du inte ansöker om slutligt uppskov.
 • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska överföras till huvudblanketten.
 • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska överföras till huvudblanketten.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
Juridisk person (Inkomstdeklaration 2,3 och 4)
 • Glöm inte att kontrollera om eventuellt outnyttjat underskott från föregående år finns.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • Kontrollera att alla ej avdragsgilla kostnader är återförda under skattemässiga justeringar.
 • Kontrollera om det finns några bokförda intäkter som faller under specialregler som innebär att de inte ska tas upp till beskattning.

Nya skatteregler för inkomstår 2021 (urval)

Under 2021 trädde ett antal nya skatteregler i kraft. Nedan följer ett urval av dessa. Om inget annat anges nedan gällde regeln för hela inkomstår 2021.

Utvidgat RUT-avdrag och höjt takbelopp

Rutavdraget utvidgades med vissa nya tjänster och taket för rutavdrag höjdes till 75 000 kronor. Tjänster som tillkommit är bl.a. tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning samt enklare tillsyn av bostad.

Skattereduktion för installation av grön teknik

En skattereduktion för installation av s.k. grön teknik infördes. Denna innebär att skattereduktion medges med 15 % av debiterade arbets- och materialkostnader för installation av solceller och med 50 % av debiterade arbets- och materialkostnader för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Som mest kan sådan skattereduktion ges med 50 000 kronor per år.

Uppskovsräntan slopades

Schablonintäkten på bostadsuppskov, (vilken i dagligt tal brukar kallas uppskovsräntan), slopades. Därmed utgör ett bostadsuppskov numera en kostnadsfri skattekredit. Ändringen omfattar såväl nya som gamla uppskov, men den omfattar inte tidigare beskattningsår utan det är först från och med beskattningsår 2021 som uppskovet inte ger upphov till någon schablonavgift.

Ändring i beräkning av bilförmån

Förändringar i schablonberäkning av bilförmån infördes i syfte att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för att privat äga motsvarande bil. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blev skattepliktiga första gången den 1 juli 2021 eller senare. Något förenklat innebär ändringen att förmånsvärdet ökar för de flesta vanliga bilar, men minskar för bilar som kostar över 650 000 kronor.

Har du sålt din fastighet under 2021?

I Skattebetalarnas podd berättar jurist Magnus Bodö vad du ska tänka på om du sålt din bostad under 2021.

Lyssna

Har du sålt din fastighet under 2021?

I Skattebetalarnas podd berättar jurist Magnus Bodö vad du ska tänka på om du sålt din bostad under 2021.

Lyssna

Skattelättnader och avdragsmöjligheter

Det är inte bara viktigt att deklarera rätt inkomster utan även att göra rätt avdrag. Nedan tar vi upp ett urval av sådant som man kan ha rätt att dra av och även ett antal skattelättnader.

 • Resor till och från arbetet (arbetsresor). För att få avdrag för resor med egen bil ska du regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil istället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer.
 • Resor i tjänsten med egen bil (18,50 kr/mil) eller förmånsbil (9,50 kr/mil eller 6,50 kr/mil om diesel).
 • Trängselskatt. Om du reser med förmånsbil eller egen bil har du rätt till avdrag för den trängselskatt som utgår på dina arbets- eller tjänsteresor.
 • Hemresor. Den som arbetar på annan ort än bostadsorten kan få avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer. Med en resa avses lyckligtvis tur och retur (trots att det då egentligen är fråga om två resor). Både ensamstående personer och personer med familj kan vara berättigade till avdraget.
 • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Man kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar.
 • Räntor på lån från andra än banker (ränta på lån hos banken är förtryckt och därmed inget man behöver fylla i själv, man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta samt att inte någon del ska hänföras till näringsverksamhet).
 • Räntekompensation, om du har löst ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Tomträttsavgäld. Utgiften behandlas skattemässigt som en ränteutgift. Arrendeavgift är däremot inte avdragsgillt.
 • Uthyrning av privatbostad tas upp i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Från intäkterna får dock göras ett schablonavdrag om 40 000 kr per bostad. Därtill får för bostads- och hyresrätter ett extra avdrag göras för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra avdraget istället av 20 % av (hela) hyresinkomsten.
 • Fördela räntor mellan makar och sambos. Om någon av er inte har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att det ska finnas tillräckligt med skatt att reducera med hjälp av ränteutgifterna så kan det vara en bra idé att omfördela en del av ränteutgifterna till den andra. Likaså när den ena av er har ett underskott av kapital som är större än 100 000 kr (30 % skattereduktion medges endast upp till 100 000 kr, därefter sjunker den till 21 %).
 • Fri parkering vid arbetsplatsen. Arbetsgivares tillhandahållande av gratis parkering vid arbetsplatsen under 2021 medför inte någon förmånsbeskattning. Regeln kommer även att gälla fram t o m den 30 juni 2022.
 • Förmån av taxiresor mellan arbete och bostad. Förmån av fria arbetsresor mellan bostaden och arbetsplatsen beskattas normalt till marknadsvärdet. Om man som anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av arbetsgivaren för att minska risken för smittspridning, bör förmånen värdevärderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Detta har gällt under den period som Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för minskad smittspridning i kollektivtrafiken har gällt.
 • Befrielse enligt säkerhetsventilen. Om ens inkomst är skattebefriad i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln och man måste göra ett avbrott i vistelsen utomlands på grund av coronapandemin, kan man ändå ha rätt att bli skattebefriad enligt en bestämmelse som kallas säkerhetsventilen. Denna undantagsregel gäller under vissa förutsättningar när avbrottet i utlandsvistelsen beror på sådana omständigheter som den skattskyldige inte kunnat råda över samt en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig. Skatteverket har gått ut med informationen att pandemin är att betrakta som en sådan särskild omständighet som gör att säkerhetsventilen kan bli tillämplig.

Bli medlem och hjälp oss!