Det här behöver du veta när du ska deklarera

Läs mer

Skattebetalarnas jurister hjälper dig i deklarationstider

Skattebetalarnas medlemmar erbjuds hjälp och tips kring deklarationen av våra erfarna skattejurister. Du som medlem är välkommen att ringa in till juristerna på 08-613 17 80. Under perioden 16 mars till 13 maj utökar vi våra öppettider för telefonrådgivning till måndag – torsdag klockan 9-12

 

Den tekniska utvecklingen har knappast förenklat skattejuridiken, men den har åtminstone gjort det enklare såväl att upprätta deklarationen som att lämna in den till Skatteverket. Det finns dock skäl att vara noggrann istället för att ha som huvudmål att deklarera med minsta möjliga arbetsinsats, inte minst för att inte missa att göra viktiga avdrag som kan ge pengar tillbaka.

Skattelättnader och avdragsmöjligheter

Det är inte bara viktigt att deklarera rätt inkomster utan även att göra rätt avdrag. Nedan tar vi upp ett urval av sådant som man kan ha rätt att dra av och även ett antal skattelättnader.

 • Resor till och från arbetet (arbetsresor). För att få avdrag för resor med egen bil ska du regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil istället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer.
 • Resor i tjänsten med egen bil (18,50 kr/mil) eller förmånsbil (9,50 kr/mil eller 6,50 kr/mil om diesel).
 • Trängselskatt vid tjänsteresor eller resor till- och från arbetet. Oavsett om du reser med förmånsbil eller egen bil har du rätt till avdrag för den trängselskatt som utgår på dina arbets- eller tjänsteresor.
 • Hemresor, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och man har övernattat på arbetsorten.
 • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Man kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar.
 • Räntor på lån från andra än banker (räntor på lån hos banken är förtryckt och därmed inget man behöver fylla i själv, man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).
 • Räntekompensation, om du har löst ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Tomträttsavgäld. Utgiften behandlas skattemässigt som en ränteutgift. Arrendeavgift är däremot inte avdragsgillt.
 • Uthyrning av privatbostad tas upp i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Från intäkterna får dock göras ett schablonavdrag om 40 000 kr per bostad. Därtill får för bostads- och hyresrätter ett extra avdrag göras för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra avdraget istället av 20 % av (hela) hyresinkomsten.
 • Fördela räntor mellan makar och sambos. Om någon av er inte har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att det ska finnas tillräckligt med skatt att reducera med hjälp av ränteutgifterna så kan det vara en bra idé att omfördela en del av ränteutgifterna till den andra. Likaså när den ena av er har ett underskott av kapital som är större än 100 000 kr (30 % skattereduktion medges endast upp till 100 000 kr, därefter sjunker den till 21 %).
 • Gratis mat från annan än arbetsgivare. Den som sedan den 1 mars 2020 erhållit måltider gratis från någon annan än sin arbetsgivare behöver inta skatta för dessa. Det kan till exempel handla om måltider som allmänheten har lämnat i syfte att visa uppskattning.
 • Fri parkering. Arbetsgivares tillhandahållande av gratis parkering vid arbetsplatsen mellan den 1 april 2020 och den 31 december 2020 medför inte någon förmånsbeskattning.
 • Extra gåva från arbetsgivare. Mellan den 1 juni och den 31 december 2020 har arbetsgivare kunnat lämna en gåva (får inte vara kontant ersättning) upp till ett värde om 1 000 kronor utan att gåvan förmånsbeskattas. Detta gäller utöver de vanliga bestämmelserna om skattefria gåvor, exempelvis julgåvor.
 • Fri coronatestning. Arbetsgivare har under 2020 kunnat (och kan även fortsättningsvis) bekosta provtagning för covid-19 utan att det medför förmånsbeskattning. Anledningen är att sjukdomen klassats som samhällsfarlig i smittskyddslagen och att testet därför räknas som ej förmånsgrundande, förebyggande behandling.
 • Förmån av taxiresor mellan arbete och bostad. Förmån av fria arbetsresor mellan bostaden och arbetsplatsen beskattas normalt till marknadsvärdet. Om man som anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av arbetsgivaren för att minska risken för smittspridning, bör förmånen värdevärderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Detta har gällt från mars 2020 och gäller fortsättningsvis så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för minskad smittspridning i kollektivtrafiken kvarstår.
 • Förmån av munskydd. Arbetsgivare kan skattefritt tillhandahålla munskydd som anställda använder i arbetet eller på resor i tjänsten eller till och från arbetet. Anställda får däremot inte avdrag för munskydd som de själva köper för att använda på sina arbetsresor och detta oavsett att användning i vissa fall rekommenderats i kollektivtrafiken.
 • Befrielse enligt säkerhetsventilen. Om ens inkomst är skattebefriad i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln och man måste göra ett avbrott i vistelsen utomlands på grund av coronapandemin, kan man ändå ha rätt att bli skattebefriad enligt en bestämmelse som kallas säkerhetsventilen. Denna undantagsregel gäller under vissa förutsättningar när avbrottet i utlandsvistelsen beror på sådana omständigheter som den skattskyldige inte kunnat råda över samt en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig. Skatteverket har gått ut med informationen att pandemin är att betrakta som en sådan särskild omständighet som gör att säkerhetsventilen kan bli tillämplig.
 • Ekonomiskt bistånd från USA. USA har under våren 2020 betalat ut ekonomiskt bistånd på grund av corona-pandemin till personer som har koppling till USA (till exempel medborgare och svenskar bosatta där). Ersättningen är skattefri i Sverige och behöver inte tas upp i deklarationen.
 • (företag) Olika förmåner till anställda. Arbetsgivare har under 2020 haft möjlighet att ge vissa förmåner till sina anställda skattefritt. Detta gäller bland annat parkering, extra gåva och covid-19-testning.
 • (företag) Sänkta arbetsgivaravgifter för del av året. Företag hade möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter på löner utbetalade under mars till och med juni 2020 för upp till 30 anställda. Sedan den 1 juli 2020 har vanliga nivåer gällt igen.
 • (företag) Sänkta egenavgifter för hela året. Egenavgifterna, det vill säga det som motsvarar arbetsgivaravgifter fast för dig själv i din enskilda näringsverksamhet, sänktes med anledning av coronan för hela år 2020.
 • (företag) Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms med anledning av coronaviruset. Företag kan med anledning av coronasituationen ansöka om att få skjuta upp betalningen av skatter och avgifter som man redovisat (så kallat tillfälligt anstånd). De nya reglerna om tillfälligt anstånd på grund av corona gäller dock bara för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt för anställda och moms. Man kan som längst få anstånd i ett år från beslutsdatumet. Ett anstånd kan som längst löpa till och med den 12 november 2021 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månadsvis och kvartalsvis. För moms som redovisas per helår kan anståndstiden löpa som längst till och med 17 januari 2022.

Så undviker du skattetillägg

Om du är osäker på huruvida du har rätt till ett specifikt avdrag råder vi dig att under ”övriga upplysningar” noggrant ange vad avdraget avser. På så vis kan du undvika att påföras skattetillägg i händelse av att Skatteverket kommer fram till att avdraget är felaktigt.

Upplysningen ska vara tillräckligt detaljerad för att Skatteverket ska kunna lägga den till grund för sin bedömning av avdraget, eller i vart fall kunna konstatera att det behövs mer information för en korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så kallat öppet yrkande, och då riskerar man inte att drabbas av skattetillägg även om avdraget inte skulle medges.

Vanliga fel i deklarationen

Stäm gärna av listan nedan innan du lämnar in din deklaration.

Fysisk person (Inkomstdeklaration 1 samt NE- och N3A-bilagorna)

 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
 • Glöm inte att återföra preliminärt uppskov om du inte ansöker om slutligt uppskov.
 • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska överföras till huvudblanketten.
 • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska överföras till huvudblanketten.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).

Juridisk person (Inkomstdeklaration 2,3 och 4)

 • Glöm inte att kontrollera om eventuellt outnyttjat underskott från föregående år finns.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • Kontrollera att alla ej avdragsgilla kostnader är återförda.
 • Kontrollera om andra ej bokförda intäkter finns.

Nya skatteregler för inkomstår 2020 (urval)

Under 2020 trädde flera skatteändringar i kraft. Nedan följer ett urval av dessa.

 • Värnskatten avskaffas
 • Höjt grundavdrag för personer över 65 år infördes i början av året
 • Trängselskatten i Stockholm höjdes och utökades till att gälla även första veckan i juli samt dag före vissa helgdagar.
 • Krav på betalning för rätt till rut- och rotavdrag. Det infördes krav på att betalning ska ske elektroniskt (ej med kontanter) för att kunna få rätt till rut- och rotavdrag.

Mer information, fler tips och djupare analys inför årets deklaration hittar du i Skattebetalarnas medlemstidning där våra jurister samlat sin kunskap i en stor deklarationsspecial.

 

Utökade öppettider under hela deklationsperioden

Under perioden 16 mars till 13 maj utökas våra öppettider för telefonrådgivning från måndag till torsdag klockan 09.00–12.00. Vår erfarenhet är att medlemmarnas efterfrågan på hjälp brukar vara som störst under denna deklarationsintensiva period på året. 

Som medlem är du välkommen att höra av dig till oss skattejurister på 08-613 17 80 om några frågor skulle uppstå i samband med deklarationen eller gällande den förtryckta deklarationsblanketten som Skatteverket påbörjar utskick av i mars. 

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.