MENY STÄNG MENY

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Skattebetalarnas policy och riktlinjer för behandling
av personuppgifter (Integritetspolicy)

Skattebetalarna värnar om den
personliga integriteten

Alla medlemmar ska känna sig trygga när de anförtror Skattebetalarna sina 
personuppgifter. Skattebetalarna följer lagar för att skydda den personliga
integriteten samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Skattebetalarna behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt
angivna ändamål. Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt
medlemskap, kunna hjälpa dig med skattejuridisk rådgivning, för att du ska få
medlemstidningen Sunt Förnuft och för att förse dig med viktig information om
ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator
vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till
fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med
personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,
oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och
radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Skattebetalarnas Förening, org. nr 802003- 0246, med adress Sveavägen 66, 103 66
Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros Skattebetalarna behandlas på ett betryggande sätt och
skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett
begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla
uppgifter om medlemmar sparas i en databas som är skyddad med brandvägg.

Insamling av personuppgifter
Skattebetalarna hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, men även genom:

– Offentliga register (SPAR) för uppdatering av korrekt adress

– Formulär på vår hemsida Skattebetalarna.se

– Medlemmens ansökan om Preemkort

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Skattebetalarna baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga
grunder:

– Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra
åtaganden mot dig som medlem, såsom administrera ditt medlemskap, kunna
hjälpa dig med skattejuridisk rådgivning, skicka ut medlemstidningen Sunt
Förnuft och förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina
medlemserbjudanden.

– En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så
kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att
kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster och nyhetsbrev med
information. Skattebetalarna behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd
av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med
stöd av en intresseavvägning.

– I vissa fall kan Skattebetalarna ha en rättslig förpliktelse att behandla dina
personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter
som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Samtycke
I de fall det krävs erhåller Skattebetalarna samtycke från medlemmen innan
behandlingen av personuppgifter om medlemmen påbörjas. Medlemmen kan vid
ansökan om medlemskap samtycka genom att kryssa i en ruta på hemsidan
www.skattebetalarna.se. Medlemmen lämnar även sitt samtycke genom att betala sin
årliga avi för medlemskap.

Medlemmen har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Skattebetalarna kommer i så fall
inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade
personuppgifter om medlemmen, om samtycke är en förutsättning för behandling av
personuppgifterna.

Tillgång till personuppgifterna
Inom Skattebetalarna ska så få som möjligt ha tillgång till medlemmars
personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos Skattebetalarna lämnas således inte ut till någon utanför
Skattebetalarna. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag,
däremot kan de användas av våra samarbetspartners för direktmarknadsföring om vi
bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ
av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa
direktmarknadsföringsaktiviteter genom att skicka ett mejl till info@skattebetalarna.se.
Skattebetalarna har personbiträdesavtal med de företag och organisationer som
behandlar personuppgifter för Skattebetalarnas räkning. Dessa avtal innehåller
bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem
för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna
Integritetspolicy. Skattebetalarna kan komma att spara uppgifterna längre om det
behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Skattebetalarna rättsliga intressen, t.ex.
om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter
Skattebetalarna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning.

Skattebetalarna kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera,
radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller
missvisande.

Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett
registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina
personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som
behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt
undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka
personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och
till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att
i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om
personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat
beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken
uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna
period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga
rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som
möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de
samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera
dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer
då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa
lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att
de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut
och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en
intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att
fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre
än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring har du alltid rätt
att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@skattebetalarna.se.
När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla
personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter
till Datainspektionen, se kontaktuppgifter längre ner.

Ändring av integritetspolicy
Skattebetalarna kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste
versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.skattebetalarna.se.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den
som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett
klagomål till Datainspektionen. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter
finns möjlighet att anmäla detta. Kontaktuppgifter till Datainspektionen:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.